Αρχική

Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας

Τι είναι η ΕΒΔ;

Η Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας (ΕΒΔ) του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (ΕΖΠΥ) του Γ.Π.Α. είναι όργανο συμβουλευτικό του ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος.

Αξιολογεί τη δεοντολογία των ερευνητικών σχεδίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από μέλη του Τμήματος και περιλαμβάνουν πειραματισμό με ζώα.

Αποστολή

Αποστολή της Επιτροπής είναι να πιστοποιεί ότι έχουν ληφθεί υπόψιν οι απαιτούμενες από το νόμο και τις Αρχές Δεοντολογίας του Τμήματος προϋποθέσεις πραγματοποίησης πειραματισμού στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης ζώων.

Οι ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλει στην Επιτροπή το ερευνητικό προσωπικό του ΕΖΠΥ πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και τις προδιαγραφές της καλής ερευνητικής πρακτικής από άποψη Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Ο έλεγχος και η έκδοση της σχετικής πιστοποίησης, είναι απαραίτητη για κάθε πειραματισμό στο Τμήμα που χρησιμοποιεί ζώα και όχι μόνο όταν απαιτείται από τον φορέα χρηματοδότησης.

 

Τι είναι Βιοηθική;

  • Ο προβληματισμός για τις ηθικές, κοινωνικές και νομικές επιπτώσεις των εφαρμογών των βιολογικών επιστημών.

 

Γιατί χρειάζεται η αξιολόγηση της δεοντολογίας των ερευνητικών προτάσεων όταν περιλαμβάνουν πειραματισμό με ζώα;

  • Για τον αυτοέλεγχο των ίδιων των ερευνητών ότι συμμορφώνονται προς τους κανόνες δεοντολογίας του Πανεπιστημίου και την εθνική νομοθεσία.
  • Για να αποδεικνύεται στο Κοινωνικό Σύνολο, το οποίο στηρίζει την Έρευνα, ότι τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες δεοντολογίας που διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν την ευαισθησία του κοινωνικού συνόλου ως προς τον πειραματισμό με ζώα.


Ποιες ερευνητικές προτάσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος ΕΖΠΥ;

  • Όλες όσες περιλαμβάνουν έρευνα σε σπονδυλωτά ζώα, με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και προστατευόμενα είδη.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές δεοντολογίας στον πειραματισμό με ζώα;

  • Αντικατάσταση (Replacement) της χρήσης ζώων με μεθόδους in vitro ή προσομοίωσης.
  •  Μείωση αριθμού ζώων (Reduction) στον ελάχιστο δυνατό για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων.
  •  Βελτίωση (Refinement) της τεχνικής των πειραματικών επεμβάσεων ώστε να μειώνεται η ταλαιπωρία των ζώων.