Αρχική

Λειτουργία Επιτροπής

Αποστολή

Αποστολή της Επιτροπής είναι να πιστοποιεί ότι έχουν ληφθεί υπόψιν οι απαιτούμενες από το νόμο και τις Αρχές Δεοντολογίας του Τμήματος προϋποθέσεις πραγματοποίησης πειραματισμού στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης ζώων.

Οι ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλει στην Επιτροπή το ερευνητικό προσωπικό του ΕΖΠΥ πρέπει να πληρούν τις Αρχές Δεοντολογίας του τμήματος και να είναι σύμφωνες με τις ορθές ζωοτεχνικές πρακτικές και αρχές κτηνιατρικής μέριμνας. Ο έλεγχος και η έκδοση της σχετικής πιστοποίησης, είναι απαραίτητη για κάθε πειραματισμό στο Τμήμα που χρησιμοποιεί ζώα.

Αριθμός, Επιλογή και Θητεία Μελών 

Η Επιτροπή έχει πέντε τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη.

Η ΕΒΔ απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ από όλα τα εργαστήρια του Τμήματος. Τα μέλη ορίζονται στην πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η θητεία των μελών είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί έως τέσσερις φορές. Η σύνθεση της επιτροπής μπορεί να ανανεώνεται με έως τρία νέα μέλη ετησίως, ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνέχεια όσο και η αναναίωση της επιτροπής.

Ορισμός και καθήκοντα Προέδρου

Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε νέας σύνθεσης της Επιτροπής, που συγκαλείται από το αρχαιότερο μέλος εντός μιας εβδομάδας από τον ορισμό των μελών από τη Γενική Συνέλευση, εκλέγεται ο/η Πρόεδρος.

Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία της. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις, παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τηρεί αρχείο αιτήσεων (εισερχομένων) και αποφάσεων (εξερχομένων).

Συνεδριάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε ημερομηνίες που ορίζονται για όλο το ακαδημαϊκό έτος κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους. Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων ανακοινώνονται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Απαρτία

Απαρτία υπάρχει όταν συμμετέχουν πέντε μέλη.

Υποβολή αιτήσεων

Στην Επιτροπή υποβάλλονται αιτήσεις για την αξιολόγηση της δεοντολογίας ερευνητικών πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν πειραματισμό με ζώα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν συνεδριάσει η Επιτροπή.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Κάθε αίτηση ανατίθεται σε έναν εισηγητή-μέλος της Επιτροπής. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις εκ μέρους του εισηγητή, αποστέλλονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ώστε να παρασχεθούν από μέρους του οι απαραίτητες διευκρινίσεις πριν την αξιολόγηση της αίτησης. Η ΕΒΔ αποφασίζει για την έγκριση ή μη της πρότασης, λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις του εισηγητή και τις διευκρινίσεις του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αιτιολογημένες και βασίζονται στις Αρχές Δεοντολογίας του Τμήματος για την έρευνα σε ζώα, την Εθνική Νομοθεσία ή/και σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών.

Οι αποφάσεις κοινοποιούνται άμεσα από τον Πρόεδρο στον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Σύγκρουση Συμφερόντων

Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, απέχουν από τη διαδικασία αξιολόγησης όσα μέλη της Επιτροπής έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή στον υπό κρίση πειραματισμό. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή συμπληρώνεται από αναπληρωματικά μέλη.

Υποχρεώσεις της Επιτροπής 

Η Επιτροπή τηρεί αρχείο των εισερχομένων αιτήσεων και των αντιστοίχων αποφάσεων.

Επίσης, φροντίζει ώστε να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων και για τις αρχές βάσει των οποίων αξιολογούνται οι αιτήσεις.