Αρχική

Νομοθεσία

Εθνική νομοθεσία:

· Νόμος υπ’αριθμόν 586/1977 που κυρώνει την ευρωπαϊκή σύμβαση που  αφορά την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνούς μεταφοράς τους.

· Νόμος υπ’αριθμόν 1197/1981 για την προστασία των ζώων.

· Νόμος υπ’αριθμόν 1444/1984 για την προστασία των ζώων στις εκτροφές και την προστασία των προς σφαγή ζώων.

· Προεδρικό διάταγμα υπ’αριθμόν 160/1991 για την προστασία   των   ζώων   που   χρησιµοποιούνται   για   πειραµατικούς   και   άλλους επιστηµονικούς   σκοπούς,   σε   συµµόρφωση   προς   την   Οδηγία   86/609/ΕΟΚ   του Συµβουλίου της Ευρώπης.

· Υπουργική απόφαση με αριθμο 255610 της 4ης Μαρτίου 2010 που αφορα τη διάθεση μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών − λαγομόρφων από παραγωγούς των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά.

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

· Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά την ευζωΐα των παραγωγικών ζώων και των ζώων εργαστηρίου βρίσκεται συγκεντρωμένη στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Animal Welfare main Community legislative references

· Οδηγία 86/609/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και  άλλους επιστημονικούς σκοπούς.

· Οδηγία υπ’αριθμόν 2010/63/ΕΕ του ευρωπαικού κοινοβουλίου και του συμβουλίου περί της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Η οδηγία αυτή αντικαθιστά την παλαιότερη οδηγία, 86/609/ΕΟΚ.