Αρχική

Οδηγία 2010/63/ΕΕ

Η Οδηγία 2010/63/ΕΕ αναφέρεται στην προστασία των ζώων εργαστηρίου και είναι δεσμευτική από 01/01/2013 για όλη την Ευρώπη. 
Η Ελλάδα πρέπει να την ενσωματώσει και οι ερευνητές να ακολουθούν τις προβλέψεις της.

 1. Οι  εγκαταστάσεις

1.1.     Λειτουργίες  και  γενικός  τρόπος  κατασκευής

1.2.     Θάλαμοι  διαβίωσης

1.3.     Θάλαμοι  για  γενικές  και  ειδικές  διαδικασίες

1.4.     Χώροι  υπηρεσίας

2. Το  περιβάλλον  και  ο  έλεγχός  του

2.1.     Αερισμός  και  θερμοκρασία

2.2.     Φωτισμός

2.3.     Θόρυβος

2.4.     Συστήματα  συναγερμού

3.Φροντίδα  των  ζώων

3.1.     Υγεία

3.2.     Ζώα  που  αποσπώνται  από  το  φυσικό  τους  περιβάλλον

3.3.     Στέγαση  και  εμπλουτισμός

3.4.     Διατροφή

3.5.     Πότισμα  (ύδρευση)

3.6.     Χώροι  ανάπαυσης  και  ύπνου

3.7.     Χειρισμός  (μεταχείριση)

Ανά είδος ζώου

· Πρόβατα

· Αίγες

· Βοειδή

· Χοίροι

· Κουνέλια

· Όρνιθες

· Ψάρια