Αρχική

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Animal Welfare Research in an Enlarged Europe

Έρευνα στην ευζωία των ζώων στη διευρυμένη Ευρώπη

H Επιτροπή παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από την διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις

Federation of European Laboratory Animal Science Associations

Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ενώσεων για την Επιστήμη των ζώων Εργαστηρίου

Animal welfare indicators

Δείκτες ευζωίας των ζώων

International Council for Laboratory Animal Science

Διεθνής επιστημονικός οργανισμός για την προώθηση της ηθικής φροντίδας και χρήσης των ζώων στην έρευνα

Institute of Animal Technology

Ινστιτούτο Τεχνολογίας των ζώων

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία

Ελληνική Κτηνιατρική εταιρεία

European Group on Ethics

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βιοηθικής

Αξιολόγηση της Δεοντολογίας της Έρευνας κατά την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο Πρόγραμμα Πλαίσιο 7 (FP7)

Οδηγίες προς τους ερευνητές που υποβάλλουν προτάσεις στο FP7 για την αξιολόγηση της δεοντολογίας της έρευνας

 

Σύνδεσμοι για επιτροπές βιοηθικής και δεοντολογίας ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων

 

 

Τι είναι Βιοηθική;

 

Ο προβληματισμός για τις ηθικές, κοινωνικές και νομικές επιπτώσεις των εφαρμογών των βιολογικών επιστημών.

Γιατί χρειάζεται η αξιολόγηση της δεοντολογίας των ερευνητικών προτάσεων όταν περιλαμβάνουν πειραματισμό με ζώα;

  • Για την επιβεβαίωση των ίδιων των ερευνητών ότι συμμορφώνονται προς τους κανόνες δεοντολογίας του Πανεπιστημίου και την εθνική νομοθεσία.
  • Για να αποδεικνύεται στο Κοινωνικό Σύνολο, το οποίο στηρίζει την Έρευνα, ότι τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες δεοντολογίας που διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν την ευαισθησία του κοινωνικού συνόλου ως προς τον πειραματισμό με ζώα.

Ποιες ερευνητικές προτάσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του τμήματος ΕΖΠΥ;

Όλες όσες περιλαμβάνουν έρευνα σε σπονδυλωτά ζώα, με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και προστατευόμενα είδη.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές δεοντολογίας στον πειραματισμό με ζώα;

·       Αντικατάσταση (Replacement) της χρήσης ζώων με μεθόδους in vitro ή προσομοίωσης.

·       Μείωση αριθμού ζώων (Reduction) στον ελάχιστο δυνατό για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

·       Βελτίωση (Refinement) της τεχνικής των επεμβάσεων ώστε να μειώνεται η ταλαιπωρία των ζώων.