Αρχική

Ψάρια

Οι  εγκαταστάσεις & εκτροφή

 Παροχή  και  ποιότητα  ύδατος

Πρέπει   να   εξασφαλίζεται   ανά   πάσα   στιγμή   επαρκής   παροχή   ύδατος  κατάλληλης   ποιότητας.  Η   ροή   του  ύδατος  σε συστήματα  επανακυκλοφορίας  νερού  ή  το  φιλτράρισμα  εντός  δεξαμενών  πρέπει  να  αρκεί  και  για  να  εξασφαλίζεται  ότι οι  παράμετροι  ποιότητας  του  ύδατος  διατηρούνται  σε  αποδεκτά  επίπεδα.  Το  παρεχόμενο  νερό  πρέπει  να  φιλτράρεται  ή  να υφίσταται  επεξεργασία  για  την  αφαίρεση  ουσιών  επιβλαβών  για  τα  ψάρια,  όπου  απαιτείται.  Οι  παράμετροι  ποιότητας  του ύδατος  πρέπει  να  παραμένουν  πάντα  στο  αποδεκτό  επίπεδο  τιμών  που  συντηρεί  την  κανονική  δραστηριότητα  και  φυσιολογία  για  το  δεδομένο  είδος  και  στάδιο  ανάπτυξης.  Η  ροή  του  ύδατος  πρέπει  να  είναι  κατάλληλη  για  να  μπορούν  τα ψάρια  να  κολυμπούν  και  να  διατηρούν  κανονική  συμπεριφορά.  Πρέπει  να  παρέχεται  στα  ψάρια  ο  κατάλληλος  χρόνος εγκλιματισμού  και  προσαρμογής  στις  μεταβολές  των  συνθηκών  ποιότητας  του  νερού.

Οξυγόνο,  αζωτούχες  ενώσεις,  pH  και  αλμυρότητα

Η  συγκέντρωση  οξυγόνου  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλη  για  τα  συγκεκριμένα  είδη  και  τις  συνθήκες  διατήρησής  τους.Εφόσον  είναι  απαραίτητο,  θα  πρέπει  να  προβλέπεται  συμπληρωματικός  αερισμός  του  νερού.  Οι  συγκεντρώσεις  αζωτούχων ενώσεων  πρέπει  να  διατηρούνται  σε  χαμηλό  επίπεδο.

Το  επίπεδο  pH  πρέπει  να  προσαρμόζεται  στο  εκάστοτε  είδος  και  να  διατηρείται  κατά  το  δυνατόν  σταθερό.  Η  αλμυρότητα πρέπει  να  προσαρμόζεται  στις  απαιτήσεις  του  είδους  και  στο  στάδιο  της  ζωής  του  ψαριού.  Οι  μεταβολές  της  αλμυρότητας πρέπει  να  επέρχονται  σταδιακά.

Θερμοκρασία,  φωτισμός,  θόρυβος

Η  θερμοκρασία  θα  πρέπει  να  διατηρείται  εντός  του  βέλτιστου  πεδίου  τιμών  για  το  εκάστοτε  είδος  ψαριών,  και  να παραμένει  κατά  το  δυνατόν  σταθερή.  Οι  μεταβολές  της  θερμοκρασίας  πρέπει  να  επέρχονται  σταδιακά.  Πρέπει  να  εξασφαλίζεται  η δέουσα  για  τα  ψάρια  περιοδικότητα  του  φωτισμού.  Τα  επίπεδα  θορύβου  πρέπει  να  είναι  τα  κατώτερα  δυνατά και,  όπου  είναι   δυνατόν,  ο  εξοπλισμός  που  προκαλεί  θόρυβο  ή   δονήσεις,  όπως  είναι  οι  ηλεκτρογεννήτριες   και  τα συστήματα  διήθησης,  θα  πρέπει  να  διαχωρίζεται  από  τις  δεξαμενές  ψαριών.

Πυκνότητα  εκτροφής  και  περιβαλλοντική  πολυπλοκότητα

Η  πυκνότητα  εκτροφής  των  ψαριών  θα  βασίζεται  στις  συνολικές  ανάγκες  των  ψαριών  από  άποψη  περιβαλλοντικών συνθηκών,  υγείας  και  καλής  διαβίωσης.  Τα  ψάρια  πρέπει  να  διαθέτουν  επαρκή  όγκο  ύδατος  για  να  κολυμπούν  κανονικά, λαμβάνοντας  υπ'  όψιν  το  μέγεθος,  την  ηλικία,  την  κατάσταση  υγείας  και  τη  μέθοδο  ταΐσματος  των  ψαριών.  Στα  ψάρια παρέχεται ο  κατάλληλος  περιβαλλοντικός  εμπλουτισμός,  όπως  κρυψώνες  ή  υπόστρωμα  όταν  υπάρχει  ανάγκη,  εκτός  αν από  τα  χαρακτηριστικά  της  συμπεριφοράς  τους  συνάγεται  ότι  δεν  υπάρχει  τέτοια  ανάγκη.

Διατροφή  και  χειρισμός

Τα  ψάρια  πρέπει  να  ταΐζονται  με  το  ενδεδειγμένο  σιτηρέσιο  με  την  κατάλληλη  ποσότητα  και  συχνότητα  τροφής.  Χρειάζεται  ειδική  προσοχή  όσον  αφορά  τη  διατροφή  των  προνυμφικών  μορφών  ψαριών  ιδίως  στις  περιπτώσεις  στροφής  από σιτηρέσια  με  ζωντανούς  οργανισμούς  σε  τεχνητά. Ο  χειρισμός  των  ψαριών  πρέπει  να  περιορίζεται  στο  ελάχιστο  δυνατόν.

 

Τρόποι θανάτωσης

Απαιτήσεις

Υπερβολική δόση αναισθησίας

 Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ήπια καταστολή  του ζώου, ανάλογα με την περίπτωση

Ηλεκτρική αναισθητοποίηση

 

 Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός

Διάσειση/Πλήγμα στο κρανίο με κρούση

————