Αρχική

1. Οι εγκαταστάσεις

1.1.     Λειτουργίες  και  γενικός  τρόπος  κατασκευής

α)    Όλες  οι  εγκαταστάσεις  κατασκευάζονται  έτσι  ώστε  να  παρέχουν  ένα  περιβάλλον  που  να  λαμβάνει  υπόψη  τις  ανάγκες φυσιολογίας  και  τις  ηθολογικές  ανάγκες  των  ειδών  που  στεγάζονται  σε  αυτές.  Οι  εγκαταστάσεις  σχεδιάζονται  επίσης και  αποτελούν  αντικείμενο  διαχείρισης  κατά  τρόπο  που  να  παρεμποδίζεται  η  πρόσβαση  μη  εξουσιοδοτημένων  προσώπων  καθώς  και  η  ανεξέλεγκτη  είσοδος  ή  η  διαφυγή  ζώων.

β)    Οι  εγκαταστάσεις  εφαρμόζουν  πρόγραμμα  συντήρησης  με  στόχο  την  πρόληψη  και  την  αντιμετώπιση  κάθε  βλάβης  των κτιρίων  ή  του  εξοπλισμού.

1.2.     Θάλαμοι  διαβίωσης

α)  Οι  εγκαταστάσεις  εφαρμόζουν  ένα  πρόγραμμα  τακτικού  και  αποτελεσματικού  καθαρισμού  των  θαλάμων  και  τηρούν  ικανοποιητικούς  κανόνες  υγιεινής.

β)  Τοιχώματα  και  δάπεδα  καλυμμένα  με  ιδιαίτερα  ανθεκτική  επένδυση,  για  να  αντέχουν  στη  σημαντική  φθορά  που προξενείται  από  τα  ζώα  και  τις  εργασίες  καθαρισμού.  Το  υλικό  είναι  αβλαβές  για  την  υγεία  των  ζώων  και  δεν επιτρέπει  τον  τραυματισμό  τους.  Προβλέπεται  πρόσθετη  προστασία  για  τον  εξοπλισμό  ή  τις  εγκαταστάσεις  ώστε  να μην  υφίστανται  ζημίες  από  τα  ζώα  και  να  μην  προκαλούν  τον  τραυματισμό  των  ζώων.

γ)  Είδη  τα  οποία  είναι  ασύμβατα  μεταξύ  τους,  για  παράδειγμα  θηρευτές  και  θηράματα,  ή  ζώα  τα  οποία  απαιτούν διαφορετικές  περιβαλλοντικές  συνθήκες,  δεν  στεγάζονται  στον  ίδιο  χώρο,  ειδικά  στην  περίπτωση  των  θηρευτών και  των  θηραμάτων,  σε  ακτίνα  οπτικής,  οσφρητικής  ή  ακουστικής  επαφής  το  ένα  από  το  άλλο.

1.3.     Θάλαμοι  για  γενικές  και  ειδικές  διαδικασίες

α)  Τα  κτίρια  διαθέτουν  ελάχιστες  εργαστηριακές  εγκαταστάσεις  για  τη  διεξαγωγή  απλών  διαγνωστικών  δοκιμών,  μετα θανάτιων  εξετάσεων  ή/και  τη  συλλογή  δειγμάτων  για  αναλυτικότερες  εργαστηριακές  εξετάσεις  σε  άλλους  χώρους. Πρέπει  να  υπάρχουν  αίθουσες  γενικών  και  ειδικών  διαδικασιών  ώστε  να  αντιμετωπίζονται  οι  καταστάσεις  όπου  είναι ανεπιθύμητη  η  πραγματοποίηση  των  διαδικασιών  ή  παρατηρήσεων  στους  θαλάμους  διαβίωσης.

β)  Προβλέπονται  εγκαταστάσεις  που  να  επιτρέπουν  την  απομόνωση  των  άρτι  αποκτηθέντων  ζώων  μέχρις  να  καθοριστεί  ηκατάσταση  της  υγείας  τους,  να  εκτιμηθούν  και  να  ελαχιστοποιηθούν  οι  εξ  αυτών  κίνδυνοι  για  την  υγεία  των  ήδη εγκατεστημένων  ζώων.

γ)  Διατίθενται  χωριστά  ενδιαιτήματα  για  τα  άρρωστα  ή  τα  πληγωμένα  ζώα.

1.4.     Χώροι  υπηρεσίας

α)  Οι  αποθηκευτικοί  χώροι  σχεδιάζονται,  χρησιμοποιούνται  και  συντηρούνται  κατά  τρόπο  που  να  διαφυλάσσεται  η  ποιότητα  των  ζωοτροφών  και  των  χώρων  ύπνου.  Ανάλογοι  χώροι  είναι  απρόσβλητοι  από  παράσιτα  και  έντομα,  στο μέτρο  του  δυνατού.  Άλλα  υλικά,  που  θα  μπορούσαν  ενδεχομένως  να  μολυνθούν  ή  να  προκαλέσουν  κινδύνους  για  τα  ζώα  ή  το  προσωπικό,  φυλάσσονται  χωριστά.

β)  Οι  αίθουσες  καθαρισμού  και  πλυσίματος  είναι  αρκετά  ευρύχωρες  για  να  φιλοξενούν  τις  εγκαταστάσεις  απολύμανσης και  καθαρισμού  του  χρησιμοποιηθέντος  εξοπλισμού.  Η  διαδικασία  καθαρισμού  είναι  οργανωμένη  κατά  τρόπο  που  να  διαχωρίζεται  η  ροή  των  καθαρών  από  τη  ροή  των  ακαθάρτων  ειδών  εξοπλισμού,  ώστε  να  αντιμετωπίζεται  προληπτικά  το  ενδεχόμενο  μόλυνσης  άρτι  καθαρισθέντων  ειδών  εξοπλισμού.

γ)  Οι  εγκαταστάσεις  λαμβάνουν  μέτρα  για  την  αποθήκευση  και  τη  διάθεση  υπό  ικανοποιητικές  συνθήκες  υγιεινής  των  σφαγίων  και  των  ζωικών  υπολειμμάτων.

δ)  Όταν  απαιτούνται  χειρουργικές  διαδικασίες  υπό  συνθήκες  αποστείρωσης  θα  προβλέπονται  μια  ή  περισσότερες  κατάλληλα  εξοπλισμένες  αίθουσες  και  χώροι  για  τη  μετεγχειρητική  ανάνηψη.