Αρχική

2. Το περιβάλλον και ο έλεγχός του

2.1.     Αερισμός  και  θερμοκρασία

α)  Η  μόνωση,  η  θέρμανση  και  ο  αερισμός  του  θαλάμου  διαβίωσης  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  ότι  η  κυκλοφορία  του  αέρα, το  επίπεδο  της  σκόνης  και  η  συγκέντρωση  αερίων  διατηρούνται  εντός  ορίων  μη  επιβλαβών  για  τα  διατηρούμενα  ζώα.

β)  Η  θερμοκρασία  και  η  σχετική  υγρασία  των  θαλάμων  διαβίωσης  πρέπει  να  είναι  κατάλληλες  για  το  είδος  και  την ηλικιακή  ομάδα  των  διατηρούμενων  ζώων.  Η  θερμοκρασία  μετράται  και  καταγράφεται  ημερησίως.

γ)  Τα  ζώα  δεν  επιτρέπεται  να  υφίστανται  ταλαιπωρία  λόγω  του  περιορισμού  τους  σε  εξωτερικούς  χώρους  υπό  αντίξοες συνθήκες.

2.2.     Φωτισμός

α)  Στις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  ο  φυσικός  φωτισμός  δεν  εξασφαλίζει  το  δέοντα  κύκλο  φωτός/σκότους,  εξασφαλίζεται ελεγχόμενος  τεχνικός  φωτισμός  για  να  ικανοποιούνται  συγχρόνως  οι  βιολογικές  απαιτήσεις  των  ζώων  και  να  παρέχεται ικανοποιητικό  περιβάλλον  εργασίας.

β)  Εξασφαλίζεται  κατάλληλος  φωτισμός  για  τις  ζωοτεχνικές  διαδικασίες  καθώς  και  την  επιθεώρηση  των  ζώων.

γ)  Παρέχονται   τακτικές   φωτοπερίοδοι   και   η   ένταση   των   φωτιστικών   συνθηκών   είναι   κατάλληλη   για   τα   αντίστοιχα βιολογικά  είδη.

δ)  Όταν  πρόκειται  για  αλφικά  ζώα,  ο  φωτισμός  προσαρμόζεται  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ευαισθησία  τους  στο  φως.

2.3.     Θόρυβος

α)  Οι  στάθμες  θορύβου  συμπεριλαμβανόμενων  των  υπερήχων,  δεν  πρέπει  να  επηρεάζουν  αρνητικά  τις  συνθήκες  διαβίωσης  των  ζώων.

β)  Οι  εγκαταστάσεις  διαθέτουν  συστήματα  συναγερμού  που  παράγουν  ήχους  εκτός  του  ευαίσθητου  ακουστικού  φάσματος  των  ζώων,  εφόσον  αυτό  δεν  αντιβαίνει  τις  ακουστικές  δυνατότητες  των  ανθρώπων.

γ)  Οι   θάλαμοι   διαβίωσης   διαθέτουν,   ανάλογα   με   την   περίπτωση,   κατάλληλη   ηχητική   μόνωση   με   υλικά   τα   οποία απορροφούν  τους  θορύβους.

2.4.     Συστήματα  συναγερμού

α)  Οι  εγκαταστάσεις  που  εξαρτώνται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  ηλεκτρικό  ή  μηχανικό  εξοπλισμό  για  τον  έλεγχο  και  την προστασία   του   περιβάλλοντος   διαθέτουν   εφεδρικό   σύστημα   διατήρησης   των  βασικών   υπηρεσιών   και   συστήματα φωτισμού  κινδύνου, ενώ  παράλληλα  εξασφαλίζουν  ότι  τα  συστήματα  συναγερμού  παραμένουν  σε  λειτουργική  κατάσταση.

β)  Τα  συστήματα  θέρμανσης  και  αερισμού  διαθέτουν  διατάξεις  παρακολούθησης  και  συναγερμού.

γ)  Σαφείς  οδηγίες  για  τα  ληπτέα  μέτρα  σε  έκτακτες  περιπτώσεις  αναρτώνται  σε  περίοπτη  θέση.