Αρχική

3. Φροντίδα των ζώων

3.1.     Υγεία

α)    Οι  εγκαταστάσεις  εφαρμόζουν  συγκεκριμένη  στρατηγική, ώστε  να  εξασφαλίζουν  ότι  η  κατάσταση  της  υγείας  των  ζώων προστατεύει  την  ευζωία  τους  και  την  ικανοποίηση  των  αντίστοιχων  επιστημονικών  απαιτήσεων.  Η  ως  άνω  στρατηγική περιλαμβάνει  τακτική  παρακολούθηση  της  υγείας,  πρόγραμμα  μικροβιολογικής  επιτήρησης  και  σχέδια  αντιμετώπισης προβλημάτων  υγείας  και  καθορίζει  συγκεκριμένες  παραμέτρους  και  διαδικασίες  υγείας  για  την  εισαγωγή  νέων  ζώων.

β)    Τα  ζώα  ελέγχονται  τουλάχιστον  ημερησίας  από  αρμόδιο  πρόσωπο.  Οι  έλεγχοι  αυτοί  εξασφαλίζουν  ότι  εντοπίζονται όλα  τα  ασθενή  ή  τραυματισμένα  ζώα  και  λαμβάνονται  τα  κατάλληλα  μέτρα.

3.2.     Ζώα  που  αποσπώνται  από  το  φυσικό  τους  περιβάλλον

α)    Στους  τόπους  σύλληψης  διατίθενται  κατάλληλα  και  επαρκή  κιβώτια  και  άλλα  μέσα  μεταφοράς,  προσαρμοσμένα  στα αντίστοιχα  είδη  ζώων,  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  σε  περίπτωση  που  τα  ζώα  πρέπει  να  μετακινηθούν  για  να  εξεταστούν ή  να  υποστούν  θεραπευτική  αγωγή.

β)    Αποδίδεται  ιδιαίτερη  σημασία  και  λαμβάνονται  κατάλληλα  μέτρα  όσον  αφορά  τον  εγκλιματισμό,  την  καραντίνα,  τη στέγαση,  την  αναπαραγωγή  και  τη  φροντίδα  των  συλλαμβανόμενων  αγρίων  ζώων  και  θεσπίζονται,  κατά  περίπτωση, μέτρα  για  την  απελευθέρωσή  τους  στο  τέλος  των  διαδικασιών.

3.3.     Στέγαση  και  εμπλουτισμός

α)  Στέγαση

Τα  ζώα,  εξαιρουμένων  όσων  είναι  ως  εκ  φύσεως  μονήρη,  στεγάζονται  υπό  τις  δέουσες  κοινωνικές  συνθήκες  σε σταθερές  ομάδες  συμβατών  ατόμων.  Στις  περιπτώσεις  όπου  επιτρέπεται  η  απομονωμένη  στέγαση, σύμφωνα  με  το άρθρο  33  παράγραφος  3,  η  διάρκειά  της  πρέπει  να  περιορίζεται  στην  ελάχιστη  απαιτούμενη  περίοδο  και  να  διατη­ ρείται   η   οπτική,  ακουστική,  οσφρητική   ή/και   σωματική   επαφή.   Η   εισαγωγή   ή   επανεισαγωγή   των   ζώων  σε   ήδη συγκροτημένες  ομάδες, θα  πρέπει  να  παρακολουθείται  προσεκτικά,  ώστε  να  αποφεύγονται  προβλήματα  ασυμβατότητας και  διάρρηξης  των  κοινωνικών  σχέσεων.

β)  Εμπλουτισμός

Σε  όλα  τα  ζώα  παρέχεται  επαρκής  χώρος  κατάλληλης  πολυπλοκότητας, που  να  τους  επιτρέπει  να  εκφράζουν  ευρύ φάσμα  των  φυσιολογικών  τους  συμπεριφορών.  Επίσης,  τους  εξασφαλίζεται  συγκεκριμένος  βαθμός  ελέγχου  και  επι­ λογής  του  περιβάλλοντός  τους, ώστε  να  μειώνεται  κάθε  αγχώδης  συμπεριφορά.  Οι  εγκαταστάσεις  χρησιμοποιούν κατάλληλες  τεχνικές  εμπλουτισμού  οι  οποίες  διευρύνουν  το  φάσμα  των  δραστηριοτήτων  που  είναι  διαθέσιμες  στα ζώα  και  αυξάνουν  τις  προσαρμοστικές  τους  δραστηριότητες,  συμπεριλαμβανομένης  της  φυσικής  άσκησης,  των  συλλε­ κτικών,  χειραγωγικών  και  γνωστικών  δραστηριοτήτων  ανάλογα  με  το  βιολογικό  είδος.  Ο  εμπλουτισμός  του  περιβάλλοντος  στους  περίκλειστους  χώρους  των  ζώων  ικανοποιεί  τις  ειδικές, ανά  είδος  και  άτομο, ανάγκες  των  αντίστοιχων ζώων.  Οι  στρατηγικές  εμπλουτισμού  των  εγκαταστάσεων  επανεξετάζονται  και  ενημερώνονται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα.

γ)  Καταλύματα  ζώων

Για  τα  καταλύματα  των  ζώων  δεν  χρησιμοποιούνται  υλικά  επιβλαβή  για  την  υγεία  των  ζώων.  Ο  σχεδιασμός  και  η κατασκευή  τους  εξασφαλίζουν, ότι  δεν  τραυματίζονται  εξαιτίας  τους  τα  ζώα.  Εάν  δεν  είναι  μιας  χρήσης,  είναι  από υλικά  που  προσφέρονται  για  την  εφαρμογή  των  προβλεπόμενων  τεχνικών  καθαρισμού  και  απολύμανσης.  Ο  σχεδιασμός του  δαπέδου  στα  καταλύματα  ζώων  προσαρμόζεται  στις  ανάγκες  του  είδους  και  της  ηλικίας  των  ζώων  και  σχεδιάζεται  έτσι, ώστε  να  διευκολύνει  την  απομάκρυνση  των  περιττωμάτων.

3.4.     Διατροφή

α)  Η  μορφή,  το  περιεχόμενο  και  η  παρουσίαση  της  δίαιτας  ανταποκρίνονται  στη  συμπεριφορά  και  τις  διατροφικές ανάγκες  των  ζώων.

β)  Η  δίαιτα  των  ζώων  επιβάλλεται  να  είναι  γευστική  και  να  μην  είναι  μολυσμένη.  Κατά  την  επιλογή  των  πρώτων  υλών, την  παραγωγή,  την  προπαρασκευή  και  την  παρουσίαση  των  ζωοτροφών,  οι  εγκαταστάσεις  λαμβάνουν  μέτρα, ώστε  να ελαχιστοποιείται  η  χημική,  φυσική  και  μικροβιολογική  μόλυνση.

γ)  Η  συσκευασία,  η  μεταφορά  και  η  αποθήκευση  πραγματοποιούνται  κατά  τρόπο  που  να  αποφεύγεται  η  μόλυνση,  η υποβάθμιση  ή  η  καταστροφή  των  ζωοτροφών.  Όλα  τα  χωνιά,  οι  ταΐστρες  ή  τα  άλλα  σκεύη  που  χρησιμοποιούνται  για τη  διατροφή,  καθαρίζονται  τακτικά  και,  εν  ανάγκη  αποστειρώνονται.

δ)  Εξασφαλίζεται  η  πρόσβαση  κάθε  ζώου  στην  τροφή,  παρέχοντας  και  επαρκή  χώρο, ώστε  να  περιορίζεται  ο  ανταγωνισμός.

3.5.     Πότισμα  (ύδρευση)

α)  Πάντοτε  εξασφαλίζεται  σε  όλα  τα  ζώα  καθαρό  πόσιμο  νερό.

β)  Όταν  χρησιμοποιούνται  αυτόματα  συστήματα  παροχής  νερού  στα  ζώα,  ελέγχονται,  επισκευάζονται  και  εκπλύνονται τακτικά,  ώστε  να  αποφεύγονται  ατυχήματα.  Προκειμένου, περί  κλουβιών  με  στερεό  δάπεδο, να λαμβάνεται  μέριμνα, ώστε να  ελαχιστοποιείται  ο  κίνδυνος  πλημμύρας.

γ)  Η  παροχή  νερού  στα  ενυδρεία  και  στις  δεξαμενές  προσαρμόζεται  στις  ανάγκες  και  τα  όρια  ανοχής  των  εκάστοτε ψαριών,  αμφίβιων  και  ερπετών.

3.6.     Χώροι  ανάπαυσης  και  ύπνου

α)    Εξασφαλίζονται   πάντοτε  στα  ζώα  τα  κατάλληλα   υλικά   στρωμνής  ή   αντίστοιχες  κατασκευές   για  τον  ύπνο   τους, ανάλογα  με  το  είδος  τους,  καθώς  και  τα  απαραίτητα  υλικά  για  την  κατασκευή  φωλεών  ή  οι  απαραίτητες  αναπαραγωγικές  δομές.

β)    Εντός  των  καταλυμάτων  των  ζώων,  ανάλογα  με  το  είδος,  το  έδαφος  παρέχει  στέρεα,  άνετη  περιοχή  ανάπαυσης  για  όλα τα  ζώα.  Όλοι  οι  χώροι  ύπνου  διατηρούνται  καθαροί  και  στεγνοί.

3.7.     Χειρισμός  (μεταχείριση)

Οι  εγκαταστάσεις  οργανώνουν  προγράμματα  εξοικείωσης  και  εκπαίδευσης  κατάλληλα  για  τα  ζώα,  τις  διαδικασίες  και  τη διάρκεια  του  έργου.