Μαθήματα Εργαστηρίου

Σε περισσότερους από 40 προπτυχιακούς φοιτητές δίνεται, ετησίως, θεωρητική και εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα Γενικής Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.

Ένας μέσος όρος 6-8 από τους 40 περίπου φοιτητές εξειδικεύονται σε θέματα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και της πτυχιακής τους μελέτης. Σε αυτούς τους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα περισσότερης ενασχόλησης στο Εργαστήριο και στο πεδίο. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πρακτικά θέματα όπως: λειτουργία και συντήρηση κλειστών συστημάτων νερού, συντήρηση πειραματικών και μη ιχθυοπληθυσμών, αλίευση ιχθύων, διαλογές, μεταφορά ζωντανών ιχθύων, χορήγηση τροφής, αναισθητοποίηση ιχθύων, ατομικό και ομαδικό ζύγισμα ιχθύων, λήψη σωματομετρήσεων, εφαρμογή θεραπευτικών αγωγών, νεκροτομές ιχθύων και λήψη βιολογικών υλικών (π.χ. αίμα, ήπαρ, εγκέφαλος, πεπτικός σωλήνας κ.α.). Επίσης, οι φοιτητές αυτοί εκπαιδεύονται σε θέματα εργαστηριακών αναλύσεων τόσο του νερού εκτροφής όσο και των διαφόρων βιολογικών υλικών. Τέλος, με την εκπόνηση της πτυχιακής μελέτης (βιβλιογραφικής ή πειραματικής) οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα ανεύρεσης βιβλιογραφίας και αξιολόγησης βιβλιογραφικών και πειραματικών δεδομένων. Επιπλέον, οι σπουδές κυρίως αυτών των φοιτητών μπορεί να οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.


Στους φοιτητές όλων των άλλων Τμημάτων του Γ.Π.Α., διδάσκονται γενικά στοιχεία Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών στο πλαίσιο του μαθήματος “Ζωοτεχνία” του 5ου εξαμήνου σπουδών.

Τίτλος Εξάμηνο Προ/κο-Μετ/κόεικονίδιο ταξινόμησης Υ/Ε
Υδροβιολογία-Πλαγκτολογία 3 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ιχθυολογία – Βενθολογία 6 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Υδατοκαλλιέργειες 7 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών 8 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Διατροφή Υδρόβιων Οργανισμών 8 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον 9 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό