Χατζηγεωργίου Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
210 529 4416
210 529 4413
ihadjig@aua.grΑκαδημαϊκοί τίτλοι
1980 Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών
1991 Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
1996 Διδακτορικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου Aberdeen, Ηνωμένο Βασίλειο.


Επαγγελματική δραστηριότητα
1981 έως 1985 σε βιομηχανία Ζωοτροφών ως επιστημονικός σύμβουλος και υπεύθυνος παραγωγής.
1985 έως 1990 στο Υπουργείο Γεωργίας, ως γεωπόνος γεωργικών εφαρμογών - ποιοτικός ελεγκτής.
1990 έως 2000 στο Υπουργείο Γεωργίας, ως εισηγητής στο Τμήμα Βοσκοτόπων και Τεχνητών Λειμώνων και στο Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.
2001 έως 2009 Λέκτορας με θητεία, στο Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α.
2009 έως 2018 επικ. Καθηγητής με θητεία, στο Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α.

2018 έως σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α.


Ερευνητικά ενδιαφέροντα
1. Υφιστάμενη κατάσταση ορεινών, ημιορεινών και πεδινών βοσκότοπων και εφαρμογή διαχειριστικών προγραμμάτων για την αναβάθμισή τους.
2. Δυνατότητες ανάπτυξης της ζωικής παραγωγής σε μονοφυτικούς, διφυτικούς και πολυφυτικούς λειμώνες σε ξηρικές ή αρδευόμενες περιοχές.
3. Συστήματα ζωικής παραγωγής που στηρίζονται στη βόσκηση.
4. Παραγωγικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκτροφής ζώων σε φυσικούς βοσκοτόπους και σε συνδυασμό με δενδρώδεις – αροτριαίες καλλιέργειες.
5. Διατροφική συμπεριφορά των φυτοφάγων αγροτικών ζώων (πρόβατα, αίγες, βοοειδή, ιπποειδή) σε σχέση με τις χωρο-χρονικές μεταβολές της βλάστησης των βοσκοτόπων και τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά της.
6. Επίδραση της διατροφής των ζώων στη βοσκή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωικών προϊόντων.
7. Επίδραση της βόσκησης σε περιβαλλοντικές παραμέτρους των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων (διάβρωση, ρύπανση, ευτροφισμός, βιοποικιλότητα κλπ).