Μπιζέλης Ιωσήφ

Καθηγητής
210 529 4452
210 529 4442
jmpiz@aua.gr

Σπουδές - Εκπαίδευση

  • Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών (1977)
  • Πτυχίο Γεωπόνου - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1983)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Γ.Π.Α. (1989)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Φυσιολογία αποδόσεων αγροτικών ζώων
  • Εκτροφή - Ηθολογία αγροτικών ζώων
  • Γονιδιακή τεχνολογία αγροτικών ζώων