Παπουτσόγλου Ευστράτιος

Λέκτορας
210 529 4401
210 529 4405
stratospap@aua.gr


Σπουδές

Πτυχίο (B.Sc.) (1994) Marine Biology, University of Wales, Bangor, Gwynedd, Μεγ. Βρετανία

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) (1995) Shellfish Biology, Fisheries and Culture, University of Wales, Bangor, Gwynedd, Μεγ. Βρετανία

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) (2004) Comparative studies of digestive enzymes in some teleosts important for aquaculture, Department of Life Sciences, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland, Μεγ. Βρετανία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Διατροφή ιχθύων, πέψη, πεπτικά ένζυμα, νευροορμονικός έλεγχος πέψης και αφομοίωσης τροφής, αντικατάσταση ιχθυαλεύρου, ημίκλειστα κυκλώματα νερού

Διδακτικό Έργο

-Λέκτορας ΓΠΑ, Τμήμα ΕΖΠΥ, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, για τη συμμετοχή στη διδασκαλία και στη διεξαγωγή των ασκήσεων του γνωστικού αντικειμένου “Διατροφή Ιχθύων”, στο πλαίσιο των μαθημάτων “Υδατοκαλλιέργειες” 8ου εξαμήνου σπουδών και “Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών”, “Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον” 9ου εξαμήνου σπουδών.

-Συμμετοχή στη Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών”, Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γ.Π.Α.

-Συμμετοχή στη Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Διατροφή-Αναπαραγωγή-Γενετική Βελτίωση” (Εξειδίκευση Φυσιολογία Θρέψεως-Διατροφή), Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γ.Π.Α.