Γεώργιος Κωνσταντίνου

ΕΤΕΠ
210 5294406
210 5294405
geo.kon@aua.gr

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντίνου είναι κάτοχος πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) με αντικείμενο Ηλεκτρονικά (1992) και ανήκει στο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) του Εργαστηρίου Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας από το έτος 2001. Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά στην ηλεκτρολογική (αλλαγή αντλιών και αέρα, συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων, συντήρηση ηλεκτρογεννήτριας κ.ά.), υδραυλική (τοποθέτηση και συντήρηση σωληνώσεων για την απαραίτητη οξυγόνωση, καθώς και για την παροχή και απομάκρυνση του νερού των δεξαμενών των κλειστών κυκλωμάτων γλυκού και θαλασσινού νερού εκτροφής ιχθύων κ.ά.) και κατασκευαστική (κατασκευή και επισκευή παντός τύπου δεξαμενών, κατασκευή και συντήρηση μηχανικών και βιολογικών φίλτρων κ.ά.) κάλυψη όλων των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και των κλειστών κυκλωμάτων γλυκού και θαλασσινού νερού εκτροφής ιχθύων. Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση) καθώς και στις ερευνητικές διαδικασίες του εργαστηρίου (αιμοληψία, σωματομετρία και ανατομία πειραματικού υλικού, λειτουργία, συντήρηση και επίδειξη ερευνητικών οργάνων, κατασκευή μόνιμων παρασκευασμάτων και χημικών διαλυμάτων, κ.ά.). Τέλος, είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά ζωντανών ιχθύων από μονάδες εκτροφής ή από το πεδίο στο εργαστήριο, την προμήθεια ιχθυοτροφών και τη μεταφορά θαλασσινού νερού από το πεδίο στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου και την επίβλεψη των ιχθυοπληθυσμών.