380
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
1
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Εισαγωγή στην επιστήμη της Γενετικής
 • Μενδελιανή ανάλυση.Πειράματα του  Mendel.Μονοϋβριδισμός.Διυβριδισμός. Πολυυβριδισμός. Ποικιλότητα στην κυριαρχία.Εφαρμογές της Μενδελιανής γενετικής στη γεωργία και στον άνθρωπο.
 • Μενδελιανή ανάλυση και πιθανότητες.Στατιστική δοκιμασία χ2 .
 • Επεκτάσεις της Μενδελιανής γενετικής.Πολλαπλοί αλληλόμορφοι.Ομάδες αίματος ΑΒΟ. Αλληλόμορφοι ασυμβατότητας στα φυτά.Δοκιμασία αλληλομορφισμού.Αβιώσιμα γονίδια.Αλληλεπίδραση των γονιδίων.Επίσταση.Δοκιμασία συμπληρωματικότητας.
 • Πλειοτροπισμός. Διεισδυτικότητα. Εκφραστικότητα.Επιδράσεις του υπολοίπου γονιδιώματος στη γενετική έκφραση.Επιγενετική κληρονομικότητα.
 • Γονότυπος και περιβάλλον.Φάσμα αντίδρασης ενός γονοτύπου Επίδραση θερμοκρασίας.Τροφικές επιδράσεις.Αλληλεπίδραση γονοτύπου – περιβάλλοντος.Αναπτυξιακός θόρυβος.Μελέτες διδύμων.
 • Σύνδεση και χαρτογράφηση των γονιδίων.Ενδοχρωματοσωματικός ανασυνδυασμός.Σύνδεση δύο γονιδίων.Εκτίμηση της συχνότητας ανασυνδυασμού από διυβριδικές διασταυρώσεις.Χαρτογράφηση τριών ή περισσότερων γονιδίων.Διασταύρωση δοκιμασίας τριών σημείων. Πρόβλεψη απογόνων από γενετικούς χάρτες.Χαρτογραφική συνάρτηση.Ενδογονιδιακός ανασυνδυασμός.Μετατροπή γονιδίου.
 • Χρωματοσώματα και χρωματοσωματικές δομές.Ελλείψεις.Διπλοποιήσεις.Αναστροφές.Μετατοπίσεις.
 • Μεταβολές του αριθμού των χρωματοσωμάτων.Ανευπλοειδία.Ευπλοειδία.Η γενετική των αυτοτετραπλοειδών.
 • Φυλετικά χρωματοσώματα και καθορισμός του φύλου. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Το Χ χρωμόσωμα. Κληρονομικότητα υποτελών και επικρατών  χαρακτηριστικών συνδεδεμένων με το Χ. Απενεργοποίηση Χ χρωματοσώματος.  Το Υ χρωματόσωμα. Ολανδρικά γονίδια. Φυλοεπηρεαζόμενη και φυλοπεριορισμένη κληρονομικότητα. Χρωματοσωμική Θεωρία της κληρονομικότητας.
 • Εξωπυρηνική κληρονομικότητα. Μοριακή Γενετική των οργανιδίων. Μιτοχόνδρια. Μιτοχονδριακό DNA. Μιτοχονδριακές ασθένειες. Χλωροπλάστες. Χλωροπλαστικό DNA. Προέλευση μιτοχονδρίων και χλωροπλαστών.
 • Μοριακή βάση των μεταλλαγών. Τύποι μεταλλαγών. Μεταλλαξιγόνοι Παράγοντες.
 • Κυτταρικός κύκλος. Μίτωση. Μείωση. Σπερματογένεση. Ωογένεση.
Υ-13 Γενετική.doc