Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
1
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

i.    Επισκόπηση του κυττάρου και εξέλιξη
•    Δομή και λειτουργία κυττάρων, βιολογικές μεμβράνες,
•    Τμήμα και Οργανίδια του κυττάρου που εμπλέκονται οι επιμέρους λειτουργίες του κυττάρου
•    Μορφολογία, επιμέρους τμημάτων, διεξοδική περιγραφή και Λειτουργία των επιμέρους τμημάτων του κυττάρου
ii.    Eνεργειακό και χημικό δυναμικό του κυττάρου.
iii.   Βιοφυσική χημεία, θερμοδυναμική και συμπεριφορά βιολογικών μορίων.
iv.   Δομή του DNA, γονιδιώματος, χρωματοσωμάτων, πρωτεϊνών.
 v.   Δομή γονιδίων, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση.
vi.   Γονιδιακή έκφραση και ρύθμιση. Επίπεδα ελέγχου γονιδιακής έκφρασης μεταγραφική, μετα-μεταγραφική, μετα-μεταφραστική ρύθμιση
vii.  Άλλοι μηχανισμοί ελέγχου, επιγενετική τροποποίηση στο κύτταρο, μεθυλίωση, τροποποιήσεις ιστονών.
viii.  Μεταφορά βιολογικών μορίων στο κύτταρο, κυστίδια, εκκριτικοί μηχανισμοί, ενδοκυττάρωση.
ix.    Κυτταρική σηματοδότηση. Κυτταρική επικοινωνία. Νευρικό κύτταρο.
 x.    Κυτταρική διαφοροποίηση, εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, ασυμμετρία, κυτταρικός θάνατος.
xi.    Μόρια ανοσοποιητικού, ανοσοποιητικό κύτταρο, μοριακή δομή αντισωμάτων, δομή γονιδίων του ανοσοποιητικού συστήματος.
xii   Ομαλή και Ανώμαλη κυτταρική λειτουργία.
xiii  Εργαλεία και τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας.