Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
2
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Ηλεκτρονικές Θεωρίες  (ατομική δομή, τροχιακά, δεσμοί, υβριδισμός άνθρακα,  επαγωγικό φαινόμενο, μεσομέρεια, συντονισμός).
 • Στερεοχημεία (γενικές έννοιες,  ασύμμετροι άνθρακες - μόρια,  τρισδιάστατη δομή μορίων, εναντιομερείς και διαστερεομερείς δομές,  μεσο-ενώσεις, ρακεμικά μίγματα, διαμόρφωση-ελεύθερη περιστροφή, Ε ή Ζ στερεοαπεικόνιση).
 • Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων
 • Ταξινόμηση αντιδράσεων και αντιδραστηρίων – γενικοί μηχανισμοί αντιδράσεων (προσθήκη, αντικατάσταση). Οξύτητα – βασικότητα μορίων
 • Φασματοσκοπία -Προσδιορισμός δομής (βασικές αρχές και εφαρμογές στον προσδιορισμό δομής)
 • Υπεριώδες
 • Υπέρυθρο
 • Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός
 • Φασματομετρία μαζών
 • Χημεία Λειτουργικών Ομάδων (δομή, δραστικότητα, σημαντικότερες αντιδράσεις)
 • Αλκάνια
 • Αλκένια
 • Αλκύνια
 • Αλκυλαλογονίδια,  
 • Αλκοόλες, αιθέρες
 • Καρβονυλικές ενώσεις
 • Οξέα και παράγωγα
 • Αμίνες
 • Αρωματικές ενώσεις
 • Ετεροκυκλικές ενώσεις
 • Βιομόρια (εφαρμογές και χρησιμότητα)
 • Υδατάνθρακες (αλδόζες, κετόζες, μονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες, D ή L σάκχαρα, προβολές Fischer, Haworth και διαμόρφωση ανακλίντρου και βασικές ιδιότητες-αντιδράσεις των μονοσακχαριτών)
 • Αμινοξέα –Πεπτίδια –Πρωτεΐνες (οξεοβασική  συμπεριφορά, δομή-σύνθεση (αλληλουχία) πεπτιδίων, δομές πρωτεϊνών
 • Λιπίδια  (λιπαρά οξέα-λίπη-έλαια-τριγλυκερίδια)
 • Ισοπρενοειδείς ενώσεις (τερπενοειδή-καροτενοειδή-στεροειδή)
 • Βιταμίνες-Ορμόνες
 • Νουκλεϊκά Οξέα ( πουρίνες, πυριμιδίνες, νουκλεοζίτες και νουκλεοτίδια, DNA και RNA)
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις με αντικείμενο:
 • Εισαγωγικές έννοιες στις εργαστηριακές τεχνικές
 • Διαχωρισμός μιγμάτων: Διήθηση, Φυγοκέντρηση
 • Εκχύλιση
 • Απομόνωση βενζοϊκού οξέως 
 • Αντίδραση με νινυδρίνη
 • Υδρόλυση αμιδίων
 • Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας
 • Χρωματογραφία στήλης
 • Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Ι
 • Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός  ΙΙ
Υ-2 Οργανική Χημεία.doc