3645
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
2
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Περιγραφική Στατιστική. Στατιστική προσέγγιση προβλημάτων, η έννοια της Πιθανότητας, πεπερασμένοι δειγματικοί χώροι. Μέθοδοι απαρίθμησης. Δεσμευμένη Πιθανότητα. Τυχαίες μεταβλητές. Βασικές κατανομές (Κανονική, Διωνυμική, Poisson). Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Κατανομές στατιστικών δείγματος. Εκτίμηση παραμέτρων με διαστήματα εμπιστοσύνης. Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων. Δοκιμασία  Χ2. Ανάλυση διασποράς. Γραμμική παλινδρόμηση, συσχέτιση

Υ-6 Βιομετρία.doc