Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
2
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  1. Η εμφάνιση της οικονομικής επιστήμης σε συνδυασμό με την ανάδυση των κοινωνιών της αγοράς. Κλασική Πολιτική Οικονομία και Νεοκλασική Θεωρία.
  2. Οι βασικές υποθέσεις της οικονομικής επιστήμης και η κριτική τους. Σπανιότητα, διαζευκτικές επιλογές, καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, αποτελεσματικότητα, κόστος ευκαιρίας, ορθολογική επιλογή, «θετική» ή «κανονιστική» επιστήμη; η οικονομική μεθοδολογία.
  3. Η λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, Επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα σήμερα.
  4. Ζήτηση και προσφορά. Ο «τέλειος» ανταγωνισμός.
  5. Ελαστικότητα.
  6. Η διαμόρφωση των τιμών και οι λειτουργίες που επιτελούν
  7. Κόστος παραγωγής και θεωρία της επιχείρησης.
  8. Ανταγωνισμός και συγκέντρωση. Μονοπώλιο. Λοιπές δομές αγοράς.
  9. Οι πραγματικές αγορές των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Οι πραγματικές χρηματοοικονομικές αγορές και η σχέση τους με τις γεωργικές αγορές - οι πρόσφατες διατροφικές κρίσεις. Αυτορρύθμιση στις γεωργικές και χρηματοοικονομικές αγορές;

Επίσης, το μάθημα εμπλουτίζεται με κριτική παρουσίαση και συζήτηση παραδειγμάτων από τη γεωργία, τον αγροτικό χώρο, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, όπως προκύπτουν από την καθημερινή εμπειρία και τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία.

Επίσης θα παρουσιαστούν οι βασικές πηγές άντλησης οικονομικών δεδομένων για την Ελληνική Γεωργία και Κτηνοτροφία

Y-36 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.docx