3330
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
2
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Υλικό Υπολογιστών: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Κύρια Μνήμη, Περιφερειακές μονάδες.
 • Λογισμικό Υπολογιστών: Λειτουργικά Συστήματα, Λογισμικό Εφαρμογών, Στοιχεία Λογισμικού Αυτοματισμού Γραφείου.
 • Αλγόριθμοι και Επίλυση Προβλημάτων
 • Εισαγωγή στον  δομημένο και αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό
 • Περιβάλλον ανάπτυξης προγράμματος
 • Τύποι δεδομένων θεμελιώδεις και οριζόμενοι από τον χρήστη
 • Μεταβλητές, Πράξεις, Εκφράσεις
 • Χειρισμός προγραμματιστικών αντικειμένων
 • Είσοδος δεδομένων / Έξοδος αποτελεσμάτων
 • Συνθήκες - Δομές Απόφασης 
 • Δομές Επανάληψης
 • Διαχείριση Πινάκων
 • Ενσωματωμένες και οριζόμενες από το χρήστη Συναρτήσεις
 • Διαχείριση Αρχείων
 • Τεχνικές δημιουργίας διεπαφής χρήστη-υπολογιστή
 • Εκσφαλμάτωση και Διαχείριση λαθών
 • Διασύνδεση προγράμματος με άλλα περιβάλλοντα
 • Εφαρμογές Πληροφορικής.
Υ-4 Εισαγωγή Στην Πληροφορική.docx