3685
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
2
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Διδακτικές Ενότητες

1. Μορφολογία & Λειτουργική Ανατομία Φυτών (Φυτικά όργανα: φύλλα, στελέχη, ρίζες, άνθη, καρποί, σπέρματα, ειδικά όργανα. Κύτταρα και ιστοί: τύποι φυτικών κυττάρων και ιστών). Εφαρμογή σε φυτά-μοντέλα ζωοτεχνικού ενδιαφέροντος.

2. Συστηματική κατάταξη φυτών, Ταξινομικά συστήματα, Επίπεδα ταξινομικής κατάταξης, Αναγνώριση Φυτών με έμφαση στα κτηνοτροφικά καλλιεργούμενα είδη και είδη της αυτοφυούς βλάστησης  βοσκοτόπων & λειμώνων.

3. Σύνοψη των βασικών φυσιολογικών και αναπτυξιακών λειτουργιών των φυτών: Φωτοσύνθεση, Αναπνοή, Μεταβολισμός, Ρόλος του νερού, ώσμωση, μετακίνηση νερού από έδαφος σε φυτό και εντός του φυτού, διαπνοή, Βιολογικός κύκλος και αναπτυξιακά στάδια, Ριζικά συστήματα, Υπέργεια μέρη και η σύσταση τους με έμφαση στη καταλληλοτητά τους για βόσκηση, Αναβλαστητική ικανότητα. Διαφορές μεταξύ των φυτών -μοντέλων ζωοτεχνικού ενδιαφέροντος.

4. Η θρέψη των φυτών: ανόργανα στοιχεία, ο ρόλος του εδάφους και της μικροχλωρίδας του. Φυσιολογία των αποδόσεων των καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών. Η αποδοτικότητα των θρεπτικών και η ποιότητα της φυτικής βιομάζας για κτηνοτροφή. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που οδηγούν σε τροφοπενίες και τοξικότητες, προβληματικά εδάφη, επίπτωση στη καλλιέργεια και στη βόσκηση.

5. Η θέση των φυτών στην τροφική αλυσίδα. Η συνέργεια της θρέψης των φυτων με την διατροφή των αγροτικών ζώων. Ασφάλεια ζωοτροφών. Τοξικά μέταλλα, τοξικές ουσίες (προϊόντα δευτερογενούς μεταβολισμού)  μετανάστευση στο βοσκήσιμο μέρος, τροφικοί κίνδυνοι.

Y-9 Βοτανική.docx