24
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
3
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

i. Ορισμοί και ταξινόμηση φυσικών βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων.           

ii. Η οικολογία των βοσκοτόπων - Περιβαλλοντικοί παράγοντες και βλάστηση

iii. Η οικολογία των βοσκοτόπων - Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτών, φυτών και εδάφους, φυτών και ζώων

iv. Χλωρίδα και βλάστηση φυσικών βοσκοτόπων (νομευτικά και επιβλαβή φυτά).

v. Απογραφή και Χαρτογράφηση φυσικών βοσκοτόπων.

vi. Λειμώνια φυτά και δημιουργία τεχνητών λειμώνων.

vii. Διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων (κανονική χρήση, προσδιορισμός παραγωγής, η βόσκηση και οι παράμετροί της, συστήματα βόσκησης).

viii. Βελτίωση φυσικών βοσκοτόπων (δημιουργία υποδομών, διαχείριση βλάστησης, προσθήκη θρεπτικών στοιχείων, ανανέωση χλωρίδας, καθαρισμός, αρδεύσεις, στραγγίσεις).

ix. Διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων με πολλαπλούς στόχους - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βόσκησης.

ix. Ζωική παραγωγή και βόσκηση - Δυνατότητες και περιοριστικοί παράγοντες, στην εκτροφή των ζώων.

xi. Νομοθεσία περί βοσκοτόπων.

xii. Συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας στην διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων.