16
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
3
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  • Πληθυσμιακή Γενετική: αρχή της γενετικής ισορροπίας (νόμος των Hardy-Weinberg), βασικές ιδιότητες των πληθυσμών που τελούν σε γενετική ισορροπία. Παράγοντες που προκαλούν γενετική ανισορροπία (επιλογή, μετάλλαξη, μετανάστευση, γενετική παρέκκλιση).
  • Μελέτη του τρόπου κληρονόμησης των ποιοτικών (κέρατα, χρώμα τριχώματος, γενετικοί πολυμορφισμοί κλπ) και των ποσοτικών ιδιοτήτων (γαλακτοπαραγωγή, σωματικό βάρος, ρυθμός ανάπτυξης, μέγεθος τοκετοομάδων κλπ).
  • Ποσοτική Γενετική: φαινοτυπική τιμή, γονοτυπική τιμή, κληροδοτική τιμή, συνδιακύμανση συγγενών ατόμων, συντελεστής κληρονομικότητας, συντελεστής επαναληπτικότητας, συντελεστής γενετικής και φαινοτυπικής συσχέτισης.
Υ-14 Αρχές Γενετικής Βελτίωσης.doc