Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
3
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 1. Σχεδιασμός της ζωής στο μοριακό επίπεδο
 2. Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών
  • Μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών
  • Βασικές αρχές και κινητική ενζύμων
 3. Δομή και λειτουργία των DNA και RNA.  
 4. Ροή των γενετικών πληροφοριών: Αποθήκευση – Μεταβίβαση – Έκφραση                Γονιδιακή μελέτη: Ανάλυση και κλωνοποίηση DNA
 5. Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία των βιολογικών μεμβρανών - Μεμβρανικά λιπίδια – Μεμβρανικές πρωτεΐνες
 6. Δομή και λειτουργία υδατανθράκων
 7. Παραγωγή και αποθήκευση της μεταβολικής ενέργειας: Βασικές έννοιες και σχεδιασμός του μεταβολισμού
  • Γλυκόλυση - Γλυκονεογένεση
  • Κύκλος Krebs - Οξειδωτική φωσφορυλίωση
  • Κύκλος φωσφορικών πεντοζών
  • Μεταβολισμός γλυκογόνου
  • Μεταβολισμός λιπαρών οξέων
  • Μεταβολισμός αμινοξέων
 8. Βιοσύνθεση των πρόδρομων ενώσεων των μακρομορίων
 9. Γενικές αρχές ρύθμισης και ελέγχου του μεταβολισμού – Ορμονική ρύθμιση