3520
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
3
Προπτυχιακό
Επιλογής
  • Δίπτερα (αιμομυζητικά, μη αιμομυζητικά) αγροτικών ζώων. Δίπτερα προκαλούντα μυιώσεις
  • Siphonaptera (ψύλλοι), Anoplura - Mallophaga (ψείρες) και Acarina (Mesostigmata, Astigmata, Metastigmata, Prostigmata) ως παράσιτα αγροτικών ζώων
  • Blattaria και άλλα Αρθόποδα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  • Τρωκτικά : Βιολογία, Υγειονομική σημασία
  • Ζωικοί εχθροί (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά)  επιζήμια σε ζωοτροφές και ζωοκομικά προϊόντα)
  • Ζωικοί εχθροί κτηνοτροφικών φυτών (λειμώνες -  λιβάδια)
  • Πανίδα φυσικών οικοσυστημάτων. Άμεσες και έμμεσες σχέσεις με την κτηνοτροφία
  • Εντομοκτονίες, τρωκτικοκτονίες στην κτηνοτροφία. Χρησιμοποιούμενα μέσα και μέθοδοι ολοκληρωμένης αντιμετώπισης