Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
3
Προπτυχιακό
Επιλογής

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες:

  • Αγροτικές επαναστάσεις και αγροτικές μεταρρυθμίσεις, 17ος – 20ος αιώνας.
  • Επιστήμη και γεωργία τον 18ο και 19ο αιώνα.
  • Η οργάνωση της γεωργικής εκπαίδευσης και η συγκρότηση της γεωπονικής επιστήμης το 19ο και 20ο αιώνα.
  • Η οργάνωση της γεωργικής έρευνας το 19ο και 20ο αιώνα.
  • Γεωπονική Επιστήμη και γεωργική τεχνολογία, 19ος – 20ος αιώνας.
  • Η εξέλιξη της Ανώτατης Γεωπονικής Εκπαίδευσης στο Μεσοπόλεμο και μεταπολεμικά.
  • Ιστορία και εξέλιξη της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) από την ίδρυση (1920) μέχρι σήμερα.

Συστατικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με αρχειακές και βιβλιογραφικές πηγές της ιστορίας της επιστήμης και η κριτική ανάγνωσή τους, μέσα από το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας (ΚΤΙΕΓ) του Γ.Π.Α. Επίσης, βασικό στοιχείο του μαθήματος θα είναι η ανάθεση σχετικών ομαδικών εργασιών, αλλά και η οργάνωση εναλλακτικά ή/και συνδυαστικά θεματικών εκθέσεων, προβολών και παρουσιάσεων στο Γεωργικό Μουσείο.