3655
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
4
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1.      Εισαγωγή στη Γεωργία

         i.       Αρχές φυτικής παραγωγής

         ii      Συστήματα Παραγωγής

        

2.     Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη 

         την παραγωγικότητα και την ποιότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας με κατεύθυνση     

         την κτηνοτροφία .  Δυνατότητες  παρεμβάσεων για βελτίωση της φυτικής παραγωγής

 1. Hλιακή ακτινοβολία.
 2. Θερμοκρασία

 

3.      Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη 

         την παραγωγικότητα και την ποιότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας με κατεύθυνση   

          την κτηνοτροφία . Δυνατότητες  παρεμβάσεων για βελτίωση της φυτικής παραγωγής

 1. Yγρασία.
 2. Aνεμος.
 3. Eξατμισοικανότητα της ατμόσφαιρας.
 4. Συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα

     

 

4.    Επιδράσεις μεταβλητών του εδαφικού περιβάλλοντος στην παραγωγικότητα των     

         φυτών μεγάλης καλλιέργειας με κατεύθυνση την κτηνοτροφία και στην ποιότητα των  

         παραγόμενων προϊόντων.    

         Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής.

 1. Κατεργασία του εδάφους. Καλλιεργητικά μηχανήματα. Χρόνος παρεμβάσεων. Τρόποι

            Καλλιέργειας.

 1. Λίπανση . Ανάγκες των καλλιεργειών. Ανόργανη, οργανική, χλωρή λίπανση. Κώδικες

            ορθής πρακτικής .

 1. Αρδευση. Συστήματα άρδευσης. Μέθοδοι ορθής διαχείρισης του νερού
 2. Φυτοπροστασία.  Κώδικες Ορθής πρακτικής προστασίας των φυτών.  

 

 

5.    Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας με κατεύθυνση τη Κτηνοτροφία. Ειδικά καλλιεργητικά

       θέματα για τη βελτίωση των αποδόσεων, της ποιότητας και της προστασίας των   

        καλλιεργειών.

 1. Σιτηρά Ευκράτων  και Θερμών Κλιμάτων  (Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, ).

 

6      ii    Σιτηρά Θερμών Κλιμάτων (Αραβόσιτος, σόργο)

 

7     iii.       Ψυχανθή [καρποδοτικά (βίκος, κουκιά, λαθούρι,  μπιζέλι)]

 

9.    iv.        Ψυχανθή [σανοδοτικά (τριφύλια )]

 

11    v.       Ψυχανθή [ σανοδοτικά (μηδική )]

 

12    Νέα βελτιωμένα είδη κτηνοτροφικών  φυτών

 1. Σιτηρά (φεστούκα, λόλιο, φεστουκολόλιο, εράγκροστις)
 2.     Ψυχανθή (ονοβρυχίδα, πιμπινέλλα, ….)

13. Μίγματα κτηνοτροφικών φυτών (αγρωστώδη/ ψυχανθή).

         i. Επιλογή. Προσαρμοστικότητα στα μεσογειακά οικοσυστήματα.

         ii. Εγκατάσταση. Καλλιεργητικές τεχνικές. Συγκομιδή. Αποθήκευση

Υ-11 Γεωργία.doc