Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
4
Προπτυχιακό
Επιλογής
 • Η επιστήμη της Οικολογίας - Ιστορική ανασκόπηση.
 • Η έννοια της βιοκοινότητας: Η έννοια του οικοσυστήματος: Δομή και λειτουργία οικοσυστημάτων - Τροφική αλυσίδα - Τροφικά δίκτυα. Οικολογική διαδοχή. Η έννοια της Κλιματικής κοινότητας.
 • Λειτουργικές σχέσεις οργανισμών μεταξύ τους και με το αβιοτικό τους περιβάλλον (Θερμοκρασία-υγρασία-φως).
 • Εξάπλωση ειδών. Θεωρία της «βιογεωγραφίας των νήσων».
 • Δυναμική πληθυσμών: Υποδείγματα (εκθετικό, λογιστικό, κ.λπ.) σε συνεχή και ασυνεχή χρόνο με ή χωρίς πυκνοεξάρτηση.
 • Δυναμική αλληλεπιδράσεων: Ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, αμοιβαιότητα, συμβίωση, αλληλοπάθεια (υποδείγματα Lotka-Volterra, κ.λπ.).
 • Έννοια και παραδείγματα Βιοποικιλότητας. Κίνδυνοι που την αφορούν. Σύμφωνο για τον έλεγχο της μείωσης της Βιοποικιλότητας και νέοι στόχοι.
 • Αρχές Διατήρησης και Διαχείριση Βιοποικιλότητας – Παραδείγματα από έρευνες πεδίου.
 • Ρύπανση του Περιβάλλοντος - Ορισμοί - Ιστορική ανασκόπηση - Μονάδες μέτρησης των ρύπων - Ο σχηματισμός του “νέφους”.
 • Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους οργανισμούς.
 • Μέθοδοι παρακολούθησης-βιοκαταγραφής (monitoring) και εκτίμησης των διαταραχών, αλλοιώσεων και καταπονήσεων σε επίπεδο είδους, βιοκοινότητας, οικοσυστήματος.
 • Βιοεξυγίανση (bioremediation) - χρήση των οργανισμών στην απορρύπανση και αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών.
 • Μορφές και άλλα παραδείγματα ρύπανσης: αέρια, σωματιδιακή, οργανικών ενώσεων, θερμική ρύπανση, ηχητική ρύπανση, ρύπανση με ραδιονουκλεΐδια.
 • Μηχανισμοί μεταφοράς των τοξικών ουσιών στο περιβάλλον και στην τροφική αλυσίδα. Μέτρα αντιμετώπισης με έμφαση στη ζωική παραγωγή.
 • Υπολογισμός της τοξικότητα των ρύπων και των  επιπτώσεών τους στους ζώντες οργανισμούς.
 • Βασικές αρχές που αφορούν στη διαχείριση του περιβάλλοντος και μεθοδολογία εκτίμησης του Οικολογικού Κινδύνου.
 • Παγκόσμιες περιβαλλοντικές αλλαγές - Κλιματική αλλαγή.
 • Φαινόμενο θερμοκηπίου – Συμβολή της ζωικής παραγωγής σε αυτό. Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπισή του (σε συνεννόηση με τη Ζωική Παραγωγή).
 • Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Προβλήματα από την Παγκοσμιοποίηση.
 • Εθνικό και Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Παραδείγματα Αγροτικής Ανάπτυξης στις περιοχές αυτές, με έμφαση στη ζωική παραγωγή.