Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
4
Προπτυχιακό
Επιλογής

i.        Εκπαίδευση – Γεωργική εκπαίδευση: Έννοιες, αρχές, σκοπός & αντικείμενα (γενική εκπαίδευση/ τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση/ κατάρτιση)

ii.       Εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης α) στην Ελλάδα και β) στα κράτη-μέλη της ΕΕ

iii.      Ανάλυση επαγγελματικών αναγκών – ανάλυση επαγγέλματος

iv.      Διδασκαλία και Μάθηση: Εννοιολογική οριοθέτηση των διαδικασιών, χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, σχέσεις και διαφοροποιήσεις τους, βασικές αρχές και θεωρίες της διδασκαλίας και της μάθησης

v.       Σκοποθεσία και στοχοθεσία στην εκπαίδευση: Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης, διδακτικοί στόχοι (διατύπωση, ταξινομίες, χρησιμότητα).

vi.      Οργάνωση και διεξαγωγή της διδακτικής πράξης: μεθοδολογικές αρχές και στρατηγικές διδασκαλίας, μορφές διδασκαλίας.

vii.     Σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας: διδακτικά μοντέλα ενεργητικής, παραληπτικής, εξατομικευμένης, συνεργατικής-συμμετοχικής μάθησης, διδακτικά μοντέλα που αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών, τις μεταγνωστικές δεξιότητές τους και τις δημοκρατικές διαδικασίες στην τάξη.

viii.    Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας: Σημασία και προϋποθέσεις του σχεδίου διδασκαλίας, το σχέδιο διδασκαλίας μιας διδακτικής ώρας

ix. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Ορισμός και σημασία της αξιολόγησης, αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή (κριτήρια - τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά τεστ), αξιολόγηση προγράμματος σπουδών.