Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
4
Προπτυχιακό
Επιλογής
  • Ιστορική εξέλιξη και κλάδοι της κλιματολογίας. Κλίμα. Κλιματικοί παράμετροι. Παράγοντες διαμόρφωσης κλιματικών συνθηκών. Κλιματικοί χάρτες. Κλιματικές ταξινομήσεις και κλιματικοί δείκτες. Κλιματικά διαγράμματα. Κλιματικές περιοχές της γης και χαρακτηριστικοί τύποι κλίματος. Κλίμα Ελλάδος. Ανάλυση και γεωγραφική κατανομή των κυριώτερων τύπων κλίματος της ελληνικής περιοχής.
  • Μακρο- και μεσο- και μικρο- κλίμα. Τοπόκλιμα. Μικροκλιματικές συνθήκες σε υπαίθριους και στεγασμένους χώρους ως και σε χώρους αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. Θερμικό περιβάλλον και ζωικοί οργανισμοί, δείκτες θερμικής καταπόνησης και ευφορίας των ζώων. Συστήματα αυτόματης παρακολούθησης, μετάδοσης, λήψης και επεξεργασίας κλιματικών παραμέτρων. Αξιοποίηση κλιματικών παραμέτρων για την αξιολόγηση περιοχών εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων και γεωργικών εκτάσεων. Ανάλυση  βασικών κλιματικών παραμέτρων και μελέτη της χωροχρονικής τους κατανομής.
  • Μεταβλητότητα κλίματος. Παγκόσμια θέρμανση και παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές. Επιπτώσεις στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Ο κύκλος της Νότιας ταλάντωσης (El Niño, La Niña) και επιπτώσεις στο ζωϊκό βασίλειο και το υδατικό περιβάλλον. Ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού (ΝΑΟ) και επιπτώσεις.
  • Κλιματικές παράμετροι και αέρια ρύπανση. Διάχυση-διασπορά ρύπων, κύκλος ρυπογόνων ουσιών, επιπτώσεις σε χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα. Αποκατάσταση  επιβαρυμένων με ρύπανση περιοχών - απορρύπανση
E-29 Κλιματολογία.doc