159
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
5
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

i.         Έννοια της Ανάπτυξης. Καμπύλες Ανάπτυξης
ii.        Διαφορική Ανάπτυξη. Αλλομετρία
iii.        Υπερτροφία, Υπερπλασία    
iv.        Αύξηση του μυϊκού ιστού    
v.        Παράγοντες που επιδρούν στον μεταβολισμό του μυϊκού ιστού (πρωτεϊνοσύνθεση, πρωτεόλυση)    
vi.       Αύξηση του λιπώδους ιστού (λιπογένεση, λιπόλυση, ορμονικός έλεγχος)      
vii.           Παράγοντες που επιδρούν στον μεταβολισμό του λιπώδους ιστού
viii.           Μέθοδοι εκτίμησης σύστασης σώματος και παράγοντες που επιδρούν
ix.    Παχυντική ικανότητα. Ρυθμός ανάπτυξης. Συντελεστής εκμετάλλευσης
x.    Ποιότητα σφαγίου
xi.    Ποιότητα κρέατος και λίπους (χημική σύσταση, φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά)
xii.    Ειδικά προβλήματα της ποιότητας του κρέατος
xiii.    Τροποποίηση της ανάπτυξης με τη χρήση εξωγενών ορμονών και γονιδιακών τεχνικών

Υ-19 Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων.docx