2995
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
5
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1. Βοοτροφία

i. Καταγωγή. Γενετικό υλικό, κρεοπαραγωγικές, γαλακτοπαραγωγικές, μικτών αποδόσεων και εγχώριες φυλές.

ii. Η θέση της ελληνικής βοοτροφίας στην εγχώρια, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ζωική παραγωγή.

iii. Οργάνωση της βοοτροφικής εκμετάλλευσης.

iv. Αναπαραγωγή αγελάδων: Σωματική κατάσταση. Συστήματα οχειών. Χειρισμοί κατά την κυοφορία και τον τοκετό. Φροντίδες των νεογέννητων μόσχων. Προγράμματα θηλασμού. Ανάπτυξη νεαρών ζώων αναπαραγωγής. Έλεγχος αναπαραγωγικής δραστηριότητας αγέλης. v. Γαλακτοπαραγωγή: Οργάνωση γαλακτοπαραγωγού αγέλης. Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα. Άμελξη. Καταγραφή και έλεγχος της γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας.

vi. Πάχυνση μόσχων: Προϋποθέσεις αποδοτικής πάχυνσης. Απογαλακτισμός. Απαιτήσεις μόσχων. Συστήματα πάχυνσης. Διαδικασία σφαγής και παραγόμενο σφάγιο. Οργάνωση εκμετάλλευσης πάχυνσης μόσχων.

2.   Αιγοπροβατοτροφία

i. Παγκόσμιο ζωικό κεφάλαιο και κατανομή στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

ii. Παγκόσμια παραγωγή κρέατος, γάλακτος και μαλλιού και η κατανομή τους.

iii. Φυλές γαλακτοπαραγωγών, κρεοπαραγωγών, εριοπαραγωγών προβάτων και φυλές αιγών.

iv. Εκτιμητική προβάτου και αίγας.

v. Αναπαραγωγή και έλεγχος της αναπαραγωγικής λειτουργίας σε επίπεδο ποιμνίου. Χειρισμοί πριν και κατά την οχεία. Συστήματα συγχρονισμού οίστρων και τοκετών.  

vi. Γαλακτοπαραγωγή και ποιότητα του γάλακτος.

vii. Ανάπτυξη, πάχυνση. Ποιότητα σφάγιων και κρέατος.

viii. Συστήματα εκτροφής αιγοπροβάτων. Διαχείριση ποιμνίου.

Υ-16 Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων.doc