163
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
5
Προπτυχιακό
Επιλογής

i. Ζωολογική ταξινόμηση των εκτρεφόμενων ειδών (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή και πειραματόζωα).

ii. Βιολογικός κύκλος και βιολογικά χαρακτηριστικά των εκτρεφόμενων ειδών.               

iii. Διαχείριση εκτροφών ανά είδος ζώου και τύπο εκτροφής.

iv. Διατροφή εκτρεφόμενων ειδών (ιδιομορφίες πέψεως, κατάρτιση σιτηρεσίων, τεχνική διατροφής).

v. Ποιότητα  παραγόμενων προϊόντων.

vi. Σταβλισμός, συνθήκες μικροκλίματος και απαιτούμενος εξοπλισμός.

vii. Εφαρμογή κανόνων βιοασφάλειας.

viii. Νομοθεσία.