3780
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
5
Προπτυχιακό
Επιλογής

i.        Τουρισμός-εννοιολογικό πλαίσιο και οικονομική σημασία: βασικές έννοιες, το κύκλωμα της τουριστικής αγοράς, το τουριστικό προϊόν, εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού, οικονομική σημασία, διεθνείς τάσεις

ii.       Από το μαζικό στο βιώσιμο/αειφόρο τουρισμό: Επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία, την κοινωνία, τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, η αμφισβήτηση του προτύπου του οργανωμένου μαζικού τουρισμού, νέα καταναλωτικά πρότυπα τουριστών

iii.      Θεωρητική προσέγγιση έννοια και αρχές του βιώσιμου τουρισμού, σύνδεση με τη θεωρία της αειφόρου ανάπτυξης. Εναλλακτικός τουρισμός, αγροτικός τουρισμός, αγροτουρισμός και ολοκληρωμένη/ αειφόρος αγροτική ανάπτυξη.

iv.      Χαρακτηριστικά αγροτουριστικής ζήτησης, διαχείριση της ποιότητας, προδιαγραφές ποιότητας και πιστοποίηση.

v.       Το φύλο στον αγροτουρισμό.

vi.      Η ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για τον αγροτουρισμό: Ο αγροτουρισμός ως μέρος της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, θεσμικό πλαίσιο στήριξης και φορείς εφαρμογής.

vii.     Σχεδιασμός αγροτουριστκών δράσεων: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές.

viii.          Πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων αγροτουρισμού από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

Ε-22 Αγροτουρισμός.docx