168
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
6
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Συστηματική κατάταξη - Εξωτερική μορφολογία ιχθύων
 • Νευρικό σύστημα ιχθύων
 • Αισθήσεις ιχθύων (πλευρική γραμμή, ακοή και παραγωγή ήχων, ανίχνευση ηλεκτρικών και μαγνητικών ερεθισμάτων, γεύση, όσφρηση, όραση, βιοφωσφορισμός)
 • Μυϊκό σύστημα – Σκελετικό σύστημα – Δέρμα ιχθύων
 • Κολύμβηση ιχθύων (πλεύση, κίνηση)
 • Αναπνοή ιχθύων (αναπνευστικό σύστημα, ανταλλαγή αερίων, αίμα, κυκλοφορικό σύστημα) - Απεκκριτικό σύστημα ιχθύων – Οξεοβασική ισορροπία ιχθύων
 • Αναπαραγωγή ιχθύων (αναπαραγωγικό σύστημα, συμπεριφορά και τύποι αναπαραγωγής, οντογένεση) – Ανοσοποιητικό σύστημα ιχθύων
 • Ενδοκρινικό σύστημα ιχθύων (αδένες, όργανα, ορμόνες)
 • Πεπτικό σύστημα (όργανα πρόσληψης και κατάποσης της τροφής, πεπτικός σωλήνας, όργανα και αδένες σύνθεσης ουσιών που συμβάλλουν στην πέψη)
 • Διατροφικοί τύποι ιχθύων, διατροφική συμπεριφορά και προσαρμογή ιχθύων
 • Ιοντική και ωσμωτική ρύθμιση ιχθύων, βενθικών ασπόνδυλων και λοιπών υδρόβιων ζωικών οργανισμών. Εκβολικά συστήματα
 • Ηλικία και ανάπτυξη ιχθύων και βενθικών ασπόνδυλων οργανισμών
 • Συστηματική κατάταξη - Εξωτερική μορφολογία βενθικών ασπόνδυλων οργανισμών (Μαλακίων, Καρκινοειδών, Εχινοδέρμων, Δακτυλιοσκωλήκων, Κνιδόζωων, Ποροφόρων, κλπ.).
 • Εσωτερικά ανατομικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά βενθικών Μαλακίωνκαι Δεκάποδων Καρκινοειδών.
 • Οικολογία των βενθικών βιοκοινωνιών στη βαθιά θάλασσα (σύνθεση, δομή, ποικιλότητα, πρότυπα κύκλου ζωής)
 • Βενθικές βιοκοινωνίες της ρηχής υποπαλιρροϊκής ζώνης
 • Οικολογία μεσοπαλιρροϊκής ζώνης και προσαρμογές των οργανισμών (αντίσταση στην απώλεια νερού, αναπνοή, διατροφή, κλπ.)
 • Μειοπανίδα (περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, προσαρμογές, οικολογία, κλπ.)
 • Δυναμική πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στους ωκεανούς (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, ρύπανση)
 • Εργαστηριακή άσκηση στην αναγνώριση ειδών ιχθύων με εμπορικό ενδιαφέρον για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες
 • Εργαστηριακή άσκηση στα εξωτερικά και εσωτερικά ανατομικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά ιχθύων
 • Εργαστηριακή άσκηση στις μεθόδους προσδιορισμού της ηλικίας ιχθύων
 • Εργαστηριακή άσκηση στα εξωτερικά και εσωτερικά ανατομικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά βενθικών Μαλακίων
 • Εργαστηριακή άσκηση στα εξωτερικά και εσωτερικά ανατομικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά βενθικών Δεκάποδων Καρκινοειδών
 • Εργαστηριακή άσκηση στη δειγματοληψία ιζημάτων καιτον τρόπο  αφαίρεσης της μειοπανίδας, καθώς και στην εκτίμηση δεικτών βιοποικιλότητας στις βενθικές βιοκοινωνίες
 • Εργαστηριακή άσκηση στα αλιευτικά εργαλεία
Υ-33 Ιχθυολογία-Βενθολογία.docx