Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
6
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Εισαγωγή: Βιοτεχνολογία και ο ρόλος της στη Ζωική Παραγωγή - σύγχρονες προκλήσεις
 • Βασικές έννοιες μοριακής βιολογίας  και εισαγωγή στην κλωνοποίηση αλληλουχιών. Μέθοδοι γενετικής μηχανικής στα αγροτικά ζώα.
 • Γονιδιωματική ανάλυση. Συγκριτική γονιδιωματική, χαρτογράφηση γονιδιωμάτων - Εφαρμογές βιοπληροφορικής.
 • Εφαρμογές μοριακής βιολογίας στην πιστοποίηση προέλευσης και νοθείας ζωϊκών προϊόντων.
 • Εφαρμογές σχετιζόμενες με την γενετική βελτίωση: Μέθοδοι μοριακής γονοτύπησης ζώων για ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά - Μέθοδοι ταυτοποίησης γονέων για την ανακατασκευή γενεαλογικού δένδρου ζώων - Παραδείγματα διαγονιδιακών αγροτικών ζώων, ιατροβιολογικές εφαρμογές (gene pharming).
 • Στόχοι και προοπτικές βελτίωσης της διατροφής των ζώων – ρόλος της βιοτεχνολογίας
 • Εργαλεία αναβάθμισης της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας γεωργικών και άλλων υποπροϊόντων αγροτοδιατροφικής προέλευσης.
 • Μικροβιακά προϊόντα (βιομάζα, πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολίτες) - καταλληλότητα και εφαρμογές στη διατροφή
 • Βιοενεργές πρόσθετες ύλες: ‘Ενζυμα, Προβιοτικά, Προβιοτικές βιοενεργές ουσίες, Αμινοξέα, Πεπτίδια, Οξινοποιητές,
 • Αντιβιοτικά – αυξητικοί παράγοντες
 • Γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, ιδιότητες, νομικό πλαίσιο, τεχνικές ανίχνευσής τους.