1140
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
6
Προπτυχιακό
Επιλογής

Παραγωγικά Συστήματα (ΠΣ):
I.    Ορισμός, σημασία για τη ζωική παραγωγή
II.    Οργάνωση συστημάτων, γενικές αρχές.
III.    Μοντέλα περιγραφής ΠΣ
IV.    Μαθηματικά μοντέλα (προσομοίωσης, αριστοποίησης, στατιστικά) για την αξιολόγηση των ΠΣ
V.    Βιολογική και οικονομική αποδοτικότητα ΠΣ
VI.    Παραδείγματα ΠΣ στη χώρα μας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην παραγωγικότητα και την προσαρμοστικότητά τους σε μεταβαλλόμενες παραγωγικές συνθήκες.
VII.    Παραγωγικά συστήματα και περιβάλλον
VIII.    Αειφορικά ΠΣ.

Ε-5 Παραγωγικά Συστήματα Ζώων.docx