129
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
6
Προπτυχιακό
Επιλογής
  1. Εισαγωγή στο αντικείμενο της Αγροτικής Κοινωνιολογίας.
  2. Η ιστορική διαδρομή της επιστήμης και οι νέες ερευνητικές της κατευθύνσεις.
  3. Αγροτική κοινότητα, κοινωνικές ομάδες και η διαδικασία κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού της κοινότητας.
  4. Αγροτική οικογένεια, αγροτική εκμετάλλευση και οικογενειακή γεωργία.
  5. Απασχόληση, πολυαπασχόληση και εργασιακές σχέσεις στον αγροτικό χώρο. Κοινωνική αλλαγή και κοινωνική διάρθρωση στον αγροτικό χώρο.
  6. Η γεωργία και το αγροτροφικό πρόβλημα.
  7. Παγκοσμιοποίηση, νέα αγροτικότητα και το μέλλον της υπαίθρου.
Ε-21 Αγροτική Κοινωνιολογία.docx