169
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
7
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1. Zωική συμπεριφορά και εθολογία.

i. Ιστορική ανασκόπηση και σύγχρονες τάσεις.

ii. Μετάδοση της πληροφορίας.

iii. Αισθητήρια συστήματα και ερεθίσματα (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, παραγωγή ήχων).

iv. Μηχανισμοί επικοινωνίας.

v. Συνείδηση στα ζώα.

vi. Ένστικτο αντίληψη και μνήμη στα ζώα. 

2. Συμπεριφορά αναπτυσσόμενων ζώων

i. Εμβρύων

ii. Νεογνών

iii. Ανάπτυξη αισθήσεων

iv. Εγχάραξη

v. Ομαδικότητα

vi. Παιχνίδι

3. Συμπεριφορά ενήλικων ζώων

i. Διατροφική συμπεριφορά

ii. Ανίχνευση περιβάλλοντος,

iii. Ανάπαυση-ύπνος

iv. Επικοινωνία,

v. Κοινωνική συμπεριφορά

4. Αναπαραγωγική συμπεριφορά

i. Συμπεριφορική βάση της αναπαραγωγής

ii. Συμπεριφορά οίστρου

iii. Συμπεριφορά σύζευξης

iv. Περιγεννητική συμπεριφορά

5. Μη κανονική συμπεριφορά

6. Σύνδρομο οροασθένειας

7. Γενετική βάση της συμπεριφοράς

8. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς μηρυκαστικών

i. Αγελάδες

ii. Μόσχοι

iii. Πρόβατα

iv. Αίγες

9. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς χοίρων

i. Χοιρομητέρα

ii. Κάπρος

iii. Παχυνόμενο χοιρίδιο

10. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς πτηνών

i. Ωοτόκες όρνιθες

ii. Παχυνόμενα ορνίθια

iii. Λοιπά πτηνά

11. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς κονίκλων

i. Κονικλομητέρες

ii. Παχυνόμενο κονικλίδιο

12. Ευζωία εκτρεφόμενων ειδών

Υ-31 Ηθολογία - Ευζωία Ζώων.doc