41
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
7
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Σημασία των υδατοκαλλιεργειών
 • Ιστορική αναδρομή, παρούσα κατάσταση (διεθνώς και στην Ελλάδα) και προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης
 • Τα παραγόμενα από τις υδατοκαλλιέργειες προϊόντα (ιχθύς, Μαλάκια, Δεκάποδα Καρκινοειδή, μακροφύκη)
 • Κύριες φάσεις παραγωγικής διαδικασίας
 • Κριτήρια επιλογής ειδών για υδατοκαλλιέργειες
 • Συστήματα παραγωγής υδατοκαλλιεργειών (χρήση τροφής, χρήση νερού)
 • Βιολογική υδατοκαλλιέργεια, συνεκτροφή και άλλα συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον
 • Ποιότητα νερού για υδατοκαλλιέργειες (φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, προέλευση)
 • Κριτήρια επιλογής κατάλληλης για υδατοκαλλιέργειες τοποθεσίας
 • Κατασκευές υδατοκαλλιεργειών για παραγωγή ιχθύων (λιμνοθάλασσες, τεχνητές υδατοσυλλογές, δεξαμενές, πλωτοί κλωβοί, χειρισμός εισερχόμενου νερού σε ημίκλειστα και κλειστά συστήματα νερού, κλειστά συστήματα νερού)
 • Κατασκευές υδατοκαλλιεργειών για παραγωγή Δίθυρων Μαλακίων (συλλέκτες νεαρών ατόμων, κατασκευές κύριας εκτροφής)
 • Κατασκευές υδατοκαλλιεργειών για παραγωγή Δεκάποδων Καρκινοειδών
 • Οργάνωση και διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιεργειών
 • Καλλιέργεια φυτοπλαγκτού στους σταθμούς αναπαραγωγής υδρόβιων οργανισμών
 • Εκτροφή ζωοπλαγκτού στους σταθμούς αναπαραγωγής υδρόβιων οργανισμών
 • Πρακτική της διατροφής στις υδατοκαλλιέργειες (επίπεδο διατροφής, αριθμός και συχνότητα ημερήσιων γευμάτων, κατηγορίες ιχθυοτροφών, τρόπος παροχής τροφής κλπ)
 • Συμπεριφορά, γνωστικές ικανότητες και ευζωία ιχθύων
 • Εργαστηριακές ασκήσεις στην αξιολόγηση της ποιότητας νερού στις υδατοκαλλιέργειες (δειγματοληψία νερού, μέτρηση/προσδιορισμός οξυγόνου, τιμής pH, αλατότητας, θερμοκρασίας, αμμωνίας, νιτρωδών ιόντων, αιωρούμενων σωματιδίων-θολότητας)
 • Εργαστηριακή άσκηση στην αξιολόγηση της ανάπτυξης εκτρεφόμενων ειδών και εμπλεκόμενοι παράγοντες
 • Εργαστηριακή άσκηση στην εκκόλαψη κύστεων και τα στάδια ανάπτυξης Artemia
 • Εργαστηριακή άσκηση στην χρησιμοποίηση υδρόβιων οργανισμών σε πειράματα τοξικότητας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις σχετικά με τη λειτουργία κλειστού συστήματος νερού και διαχείριση ιχθύων σε δεξαμενές εκτροφής.
Υ-34 Υδατοκαλλιέργειες.docx