1510
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής
8
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

I.    Βουστάσια: Χαρακτηριστικά των ζώων. Περιορισμένος και ελεύθερος σταβλισμός. Οργάνωση βουστασίων. Βοηθητικοί χώροι των βουστασίων γαλακτοπαραγωγής. Σύγκριση των διαφόρων συστημάτων σταβλισμού. Άμελξη σε ιδιαίτερο χώρο - Αμελκτήρια.
II.    Αιγοπροβατοστάσια: Μεθοδολογία σχεδιασμού, εισαγωγή στο σχεδιασμό, σχεδιασμός, μοντελοποίηση του σχεδιασμού. Στοιχεία αρχιτεκτονικής σχεδίασης αιγοπροβατοστασίων.
III.    Πτηνοτροφεία: Χαρακτηριστικά των πτηνών. Συνθήκες περιβάλλοντος. Στέγαση ορνίθων αναπαραγωγής και παραγωγής αυγών για κατανάλωση. Στέγαση παχυνόμενων ορνίθων. Εξοπλισμός ορνιθοτροφείων.
IV.    Χοιροστάσια: Χαρακτηριστικά του προς στέγαση ζώου. Συνθήκες τεχνητού περιβάλλοντος. Εκλογή της θέσης των εκμεταλλεύσεων. Τύποι και συστήματα παραγωγής. Χοιροστάσια αναπαραγωγής. Χοιροστάσια πάχυνσης. Εξοπλισμός. .
V.    Τεχνητό Περιβάλλον Στέγασης Αγροτικών Ζώων: Ψυχρομετρικές διαδικασίες,  Ανταλλαγές ενέργειας ανάμεσα στα αγροτικά ζώα και το τεχνητό περιβάλλον. Υπολογισμός του απαιτούμενου ελάχιστου και μέγιστου αερισμού.