Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
9
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (Strategy)
Ορισμοί, Κατηγοριοποιήσεις, Στρατηγική και Προγραμματισμός, Μελέτες Περίπτωσης

2. ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (Financial Background)
Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Αριθμοδείκτες, Μοντέλο Προγραμματισμού Δραστηριοτήτων

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (External Environment)
Οικονομικό περιβάλλον, Τεχνολογικό, Φυσικό, Θεσμικό, Κοινωνικό, Πολιτικό, Ανταγωνισμός, Υπόδειγμα Porter, Εξωτερικά εμπόδια εισόδου (Barriers to Entry), Αγοραστές – Προμηθευτές, Προσδιορισμός Ανταγωνιστικής Θέσης, Προγραμματισμός με σενάρια (Scenario Planning), Μελέτες Περίπτωσης

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Internal Environment)
Πόροι και Ικανότητες, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Αξιολόγηση Πόρων, Αλυσίδες Αξίας (Value Chains), Συγκριτική Προτυποποίηση (Benchmarking), Εκχώρηση Λειτουργιών (Outsourcing), Μελέτες Περίπτωσης

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Mission)
Ορισμός, Περιεχόμενο Δήλωσης Αποστολής, Ανάγκη Ύπαρξης Αποστολής, Δημιουργία Εταιρικής Αποστολής, Παράγοντες Επιτυχίας, Παραδείγματα Δηλώσεων, Μελέτες Περίπτωσης

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (Company Structure)
Στόχοι Οργανωτικής Δομής, Είδη Οργανωτικών Δομών, Στρατηγική και Οργανωτική Δομή, τα 7S της Mc Kinsey, Μελέτες Περίπτωσης

7. ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (Strategic Methods)
Επίπεδα και Είδη Στρατηγικής, Στρατηγική Σταθερότητας (Stability Strategy), Στρατηγική Ανάπτυξης (Growth Strategy), Στρατηγική Διάσωσης (Corporate Turnaround / Retrenchment Strategy), Στρατηγική Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (Competitive Advantage Strategy), Διεθνοποίηση, Μελέτες Περίπτωσης

8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (The Business Plan)
Τεχνικές Χαρτοφυλακίου, Κύκλος Ζωής Εταιρειών, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Επιχειρηματικοί Δείκτες, Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, Μελέτες Περίπτωσης

9. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (Business Plans) και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ σε προσκεκλημένους ειδικούς