495
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
9
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

i.  Συντελεστές γεωργικής παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο), διάκριση-ταξινόμηση κεφαλαίου, ενεργητικό γεωργικής εκμετάλλευσης  και εκτίμησή του.

ii. Δαπάνες και κόστος παραγωγής (ορισμός, βασικές παραγωγικές δαπάνες, κατηγορίες παραγωγικών δαπανών και ταξινόμησή τους, είδη κόστους.

iii. Υπολογισμός δαπανών παραγωγής ενδιαμέσων και τελικών κλάδων παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης. Εφαρμογές σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που ιδιοπαράγουν ζωοτροφές

iv. Υπολογισμός κόστους παραγωγής συνδεδεμένων προϊόντων της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Εφαρμογές σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συνδεδεμένης παραγωγής γάλακτος, κρέατος, ερίου, κόπρου

v. Οικονομικά αποτελέσματα γεωργο-κτηνοτροφικής δραστηριότητας

vi. Ανάλυση λειτουργίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ανάλυση ομάδας). Εφαρμογές σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

vii. Απομονωμένη ανάλυση συντελεστών παραγωγής. Ανάλυση χρησιμοποίησης γεωργικών μηχανημάτων, κόστος χρησιμοποίησης σε σχέση με το άριστο όριο. Όριο αποδοτικότητας ανάμεσα σε δυο ή περισσότερα μηχανήματα. Ανάλυση χρησιμοποίησης ανθρώπινης εργασίας (υπολογισμός αναγκαίας και χρησιμοποιούμενης εργασίας). Εφαρμογές σε προβλήματα κτηνοτροφικής δραστηριότητας

viii. Λήψη αποφάσεων με τη μέθοδο των Γεωργικών Προϋπολογισμών (μερικός προϋπολογισμός, προϋπολογισμός κρισίμου σημείου, παραμετρικός προϋπολογισμός, προϋπολογισμός ταμειακής ροής, συνολικός προϋπολογισμός). Εφαρμογές σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

ix.Λήψη αποφάσεων με τη μέθοδο του Γραμμικού προγραμματισμού (γραφική μέθοδος, αλγόριθμος Simplex, μέθοδος του μεγάλου Μ, δυϊκό πρόβλημα, ανάλυση ευαισθησίας). Εφαρμογές σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Υ-38 Οικονομικά Ζωικης Παραγωγής.docx