Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
9
Προπτυχιακό
Επιλογής

Επαγγελματικοί κίνδυνοι στη ζωική παραγωγή, Κρεοσκοπικός έλεγχος, Κανονισμός υγειονομικού ελέγχου κρέατος και σκευασμάτων, Κανόνες λειτουργίας μονάδων εκτροφής σφαγείων και αγορών προϊόντων ζωικής παραγωγής αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, Αγορανομικές διατάξεις και παραβάσεις στη διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης, Σήμανση τροφίμων ζωικής προέλευσης, Κατάλοιπα σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, Διάδοση μικροβίων και χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά μέσω των τροφίμων ζωικής προέλευσης, Μεταλλαγμένα τρόφιμα και τρόφιμα ως φάρμακα, Υγειονομικές επιπτώσεις των αποβλήτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.