Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
9
Προπτυχιακό
Επιλογής
 • Κατηγορίες ξενοβιοτικών

Α. Επίμονοι Οργανικοί Ρυπαντές (Persistent Organic Pollutants – POP)

Β. Βαρέα μέταλλα

Γ. Τοξίνες (αφλατοξίνες, ωχρατοξίνες κλπ)

Δ. Υπολείμματα-μεταβολίτες φυτοπροστατευτικών φαρμάκων

Ε. Ορμόνες - Ενδοκρινικοί διαταράκτες (EDC’s)

ΣΤ. Αντιβιοτικά, υπολείμματα-μεταβολίτες κτηνιατρικών φαρμάκων

Ζ. PCB’s, διοξίνες κλπ

 • Μηχανισμοί τοξικής δράσης των διάφορών κατηγοριών ξενοβιοτικών. Θα αναπτυχθούν οι μηχανισμοί αναπτυξιακής και γενετικής τοξικότητας και ειδικότερα οι τοξικές αντιδράσεις των διακριτών οργάνων του συκωτιού και της καρδιάς αλλά και των διακριτών συστημάτων υποστήριξης της ζωής με εστίαση στις αντιδράσεις του αναπαραγωγικού, ανανευστικού, ενδοκρινικού, καρδιαγγειακού και νευρικού συστήματος.
 • Μηχανισμοί διάχυσης, απορρόφησης και αποδόμησης των ξενοβιοτικών. Θα παρουσιαστούν οι φυσικές διαδικασίες, οι τεχνικές υπολογισμού και τα μέσα εκτίμησης και αποτίμησης των παραμέτρων μελέτης σε έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα και βιολογικά υλικά με έμφαση στα τρόφιμα. Επίσης θα συζητηθούν οι διασυστημικές τοξικές επιπτώσεις και η μεθοδολογία εκτίμησης των τόσο στα αγροτικά όσο και στα φυσικά οικοσυστήματα.
 • Βασικές αρχές και μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές αξιολόγησης της επικινδυνότητας για την υγεία όπως αυτές προκύπτουν από την έκθεση στα ξενοβιοτικά. Ειδικότερα αντικείμενα μελέτης θα αποτελέσουν οι τεχνικές αναγνώρισης του κινδύνου, εκτίμησης της έκθεσης στα ξενοβιοτικά, της απόκρισης τοξικότητας σε σχέση με τη δόση και του χαρακτηρισμού της επικινδυνότητας. Επίσης στην ενότητα αυτή συγκαταλλέγεται η μελέτη των βιοδεικτών καθώς και οι προσήκουσες τεχνικές και μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των κρίσιμων παραμέτρων.
 • Βασικές αρχές παραλαβής και ενόργανης ανάλυσης ξενοβιοτικών. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν και αναλυθούν οι τεχνικές εκχύλισης, παραλαβής και απομόνωσης των ξενοβιοτικών από τα διαφορετικά μέσα. Επίσης στην ενότητα αυτή εντάσσεται η παρουσίαση των οργάνων και τεχνικών ενόργανης ανάλυσης και ειδικότερα η υγρή χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, στήλης και υψηλής απόδοσης, η αέρια χρωματογραφία και η φασματοκοπίας απορρόφησης υπεριώδους και φασματομετρίας μαζών.
 • Παρουσίαση υφιστάμενου (Ελληνικού-Ευρωπαϊκού και Διεθνούς) νομικού και θεσμικού πλαισίου. Παρουσίαση των καλύτερων διαθέσιμων πρακτικών για τη διαχείριση των ξενοβιοτικών.
 • Βασικές στοιχεία βιβλιογραφικής έρευνας-τεκμηρίωσης και αρχές σύνταξης-συγγραφής επιστημονικών δημοσιευμάτων.

 

Εργαστηριακά μαθήματα-ασκήσεις με αντικείμενο:

 • Αρχές ασφαλείας και διαχείριση επικινδύνων υλικών στο εργαστήριο.
 • Αρχές ενόργανης ανάλυσης και παρουσίαση του σχετικού εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Παρασκευή και τεχνητή επιμόλυνση δειγμάτων εδάφους, ύδατος, βιολογικού δείγματος.
 • Περιπτωσιακή μελέτη εκτίμησης κινδύνου.
 • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ξενοβιοτικών σε δείγματα εδάφους, ύδατος και βιολογικό δείγμα.
 • Ατομική εργασία σύνταξης σχεδίου ερευνητικής επιστημονικής δημοσίευσης.

Ομαδική εργασία  με τη μορφή πρότασης ολοκληρωμένης διαχείρισης.