Ευφυή Συστήματα και Εξόρυξη Γνώσης

9
Elective
Undergraduate

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων: Μοντέλα ΒΔ, Εισαγωγή στην SQL.

Αποθήκες Δεδομένων: Έννοια, μετασχηματισμός δεδομένων.

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

  • Έμπειρα Συστήματα (Αρχιτεκτονική Εμπείρων Συστημάτων, Αναπαράσταση γνώσης, Επεξεργασία γνώσης, Μηχανική γνώσης, Ανάπτυξη Εμπείρων Συστημάτων).
  • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Μοντέλο του νευρώνα, Αρχές λειτουργίας, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Κατηγορίες Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, Χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων).

Μέθοδοι και τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα.

  • Κατηγοριοποίηση (Μοντέλα κατηγοριοποίησης, τύποι και αξιολόγηση κατηγοριοποιητών).
  • Ομαδοποίηση (Έννοια ομαδοποίησης, βασικές οικογένειες αλγορίθμων ομαδοποίησης).
  • Βασικοί Κανόνες Συσχέτισης.

Αξιοποίηση εργαλείων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα (ενδεικτικά, WEKA, Analysis Services).

Αξιοποίηση εργαλείων ανάπτυξης Εμπείρων Συστημάτων, Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών Ευφυών Συστημάτων με έμφαση σε περιοχές της Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών