Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

Στερεοσκοπία

 • 20 οπτικά στερεοσκόπια.

 • Σύστημα προβολής από οπτικό μικροσκόπιο.

 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολικό.

Χημικές αναλύσεις ζωοτροφών

 • Πάγκοι εργασίας με νεροχύτη.

 • Πλυντήριο εργαστηριακών υαλικών

 • 4 κλίβανοι αποξήρανσης δειγμάτων ζωοτροφών

 • 8 απαγωγοί εφοδιασμένοι με επιφάνεια και κλωβό εργασίας, αντιεκρηκτικούς υαλοπίνακες, πυροπροστασία, φωτισμό, πίνακα ελέγχου και σύστημα εξουδετέρωσης των αερίων που εκλύονται.

 • 2 συστήματα φασματοσκοπίας ανάκλασης εγγύς υπερύθρου (NIRS) (NIRSystems Inc. και Foss)

 • 1 συσκευή προσδιορισμού πεπτικότητας (DAISY II-220)

 • 2 συσκευές προσδιορισμού ινωδών ουσιών NDF, ADF (ΑΝΚΟΜ 220)

 • 1 συσκευή προσδιορισμού λιπαρών ουσιών (Soxhtec Avanti, Foss-Tecator)

 • 2 συσκευές προσδιορισμού αζωτούχων ουσιών (2300 Kjeltec Analyzer Unit και 8400 Kjeltec AutoAnalyzer unit, Foss-Tecator)

 • 2 θερμαινόμενες εστίες (heat blocks) για την πέψη των δειγμάτων πριν τον προσδιορισμό των αζωτούχων ουσιών (DIGESTION SYSTEM 20115 Digestor 20 θέσεων και Tecator 2006 Digestor 6 θέσεων, Foss-Tecator)

 • 2 αποτεφρωτήρες Heraeus, των 15 θέσεων έκαστος

 • 1 ντουλάπα ασφαλείας για την αποθήκευση των χημικών αντιδραστηρίων

 • 2 ηλεκτρονικούς ζυγούς ακρίβειας 0,0001 g

Θερμιδομετρία

 • Πλήρως εξοπλισμένο θερμιδόμετρο τύπου Parr 1655 (Parr Instruments, US)

 • 3 φιάλες καθαρού οξυγόνου υψηλής πίεσης (200 bar) και συστήματα ελέγχου πίεσης

 • 1 μηχανικός ζυγός ακρίβειας 1 g

 • 1 πρέσα σύμπηξης δειγμάτων για τη θερμιδομέτρηση

Μικροβιολογικές και μοριακές αναλύσεις

 • 1 PCR της εταιρείας Life Technologies

 • 1 μικροσκόπιο της εταιρείας Leica

 • 1 θάλαμος νηματικής ροής (Laminair) της εταιρείας Telstar

 • 1 καταψύκτης (-80οC) της εταιρείας Sanyo

 • 1 ψυχόμενη φυγόκεντρος της εταιρείας Ηeraeus

 • 1 ψυγειοκαταψύκτης της εταιρείας Βosch

 • 1 pH-μετρο της εταιρείας Jenway

 • 1 αναδευτήρας θερμαινόμενος της εταιρείας Velp

 • 1 μηχάνημα απεικόνισης gel με τη χρήση UV της εταιρείας UVP

 • 1 αναδευτήρας τύπου Vortex της εταιρείας Scientific Industries

 • 2 επωαστήρες/κλίβανοι της εταιρείας Binder

 • 1 καταψύκτης -30οC της εταιρείας Sanyo

 • 1 καταψύκτης -30οC της εταιρείας Inventor

 • 1 microplate reader της εταιρείας Awareness Technology

 • 1 ηλεκτρονικός ζυγός ακρίβειας 0,0001 g (Κern)

Βιοχημικές αναλύσεις

 • 1 απαγωγός εφοδιασμένος με επιφάνεια και κλωβό εργασίας, αντιεκρηκτικούς υαλοπίνακες, πυροπροστασία, φωτισμό, πίνακα ελέγχου και σύστημα εξουδετέρωσης των αερίων ρύπων που εκλύονται.

 • 1 υγρός χρωματογράφος υψηλής απόδοσης (HPLC) με ανιχνευτή UV (Hewlett-Packard 1100)

 • 1 αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή FID (Perkin-Elmer autosystem XL)

 • 1 αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή FID και αυτόματο δειγματολήπτη (Agilent 6890Ν)

 • 1 φυγοκεντρητής κενού eppendorf (Concentrator plus)

 • 1 αυτόματος κλίβανος Υγρής Αποστείρωσης (Autester ST Dry PV23)

 • 2 φωτόμετρα (UV-VIS, Unicam Helios-a και Thermo Scientific Genesys180)

 • 1 συσκευή Elisa Awareness (StatFax 2100)

 • 1 φυγόκεντρος Thermo (Thermo Scientific SL16R)

 • 1 φυγόκεντρος Heareus (Biofuge primo R)

 • 1 ντουλάπα ασφαλείας για την αποθήκευση των χημικών αντιδραστηρίων

Χώρος εκπαίδευσης

 • 2 απαγωγοί εφοδιασμένοι με επιφάνεια και κλωβό εργασίας, αντιεκρηκτικούς υαλοπίνακες, πυροπροστασία, φωτισμό, πίνακα ελέγχου και σύστημα εξουδετέρωσης των αερίων ρύπων που εκλύονται

 • 1 ντουλάπα ασφαλείας για την αποθήκευση των χημικών αντιδραστηρίων

 • Πάγκοι εργασίας με νεροχύτες

 • 1 φωτόμετρο

 • 3 ηλεκτρονικοί ζυγοί ακρίβειας 0,001 g

 • Διάφορα υάλινα σκεύη (προχοϊδες, σωλήνες, ποτήρια ζέσεως κλπ.)

Χώρος Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Α. Εργαστηριακής κλίμακας:

 • Αναλυτικά όργανα: UPLC/MS-MS, MPLC, HPLC, GC/MS, GC/FID, Microarray reader, UV-vis, Microplate scanner.

 • Εργαστηριακά όργανα: MARS (Microwave Digestion-Extraction System), PCR, Συσκευή λυοφιλίωσης, Λουτρά υπερήχων, Φυγόκεντροι, Περιστροφικοί εξατμιστήρες κενού.

Β. Πιλοτικής κλίμακας:

 • Συστήματα παραγωγής αιθερίων ελαίων: i) κλασσικό δυναμικότητας 150 Kg (από ατσάλι 316, εγκεκριμένος για ανθρώπινη χρήση) και ii) με μικροκύματα δυναμικότητας 5 Kg (γυάλινο).

 • Βιομηχανικός εκχυλιστήρας υπερήχων δυναμικότητας 25 Kg (από ατσάλι 316, εγκεκριμένος για ανθρώπινη χρήση).

 • Βιομηχανικός περιστροφικός εξατμιστήρας κενού δυναμικότητας 25 L (γυάλινος).

 • Βιομηχανικός εξατμιστήρας διαλυτών υπό κενό (από ατσάλι 316, εγκεκριμένος για ανθρώπινη χρήση).

 • Συστήματα κομποστοποίησης: Α) Δυο κλειστού τύπου (το καθένα δυναμικότητας 10 m3), και Β) τέσσερα ανοικτού τύπου (το καθένα δυναμικότητας 10 m3).

Πειραματικές εγκαταστάσεις

 • 1 θάλαμος εκτροφής αυγοπαραγωγών ορνίθων δυναµικότητας 400 ορνίθων πλήρως εξοπλισμένος

 • 1 θάλαμος εκτροφής ορνιθίων κρεοπαραγωγής δυναµικότητας 400 ορνιθίων με αυτόματο σύστημα κλιματισμού, πλήρως εξοπλισμένος

 • 1 θάλαμος εκτροφής ορνιθίων κρεοπαραγωγής δυναµικότητας 200 ορνιθίων με αυτόματο σύστημα εξαερισμού, ελέγχου θερμοκρασίας και φωτισμού, πλήρως εξοπλισμένος

 • 1 θάλαμος εκτροφής αναπτυσσόμενων κονίκλων δυναµικότητας 192 ζώων με αυτόματο σύστημα εξαερισμού, δροσισμού και φωτισμού, πλήρως εξοπλισμένος

 • 1 θάλαμος ανάπτυξης – πάχυνσης χοίρων 28 ομαδικών κελιών με αυτόματο σύστημα εξαερισμού, ελέγχου δροσισμού και φωτισμού, σύστημα απομάκρυνσης οσμών από το θάλαμο, πλήρως εξοπλισμένος (επίσης υπάρχουν και 18 ατομικοί κλωβοί μεταβολισμού για τη διεξαγωγή πειραμάτων πεπτικότητας σε αναπτυσσόμενα χοιρίδια)

 • 3 υπόστεγα εκτροφής μικρών μηρυκαστικών (πρόβατα, αίγες) με τον απαραίτητο εξοπλισμό και χώρο αύλησης των ζώων

 • 1 θάλαμος αποθήκευσης των απαραίτητων υλικών

 • 1 θάλαμος δειγματοληψίας βιολογικών υλικών (αίμα, κρέας, εντερικό περιεχόμενο κ.ά.) από μικρά ζώα (πτηνά και κόνικλους)

 • 3 ηλεκτρονικοί ζυγοί ακρίβειας 0,001 g

 • 1 χώρο προσωπικού

 • 1 τουαλέτα με πλυντήριο

 • 1 αποτεφρωτήρας βιολογικών υλικών

Παρασκευαστήριο ζωοτροφών

 • 1 χώρος αποθήκευσης ζωοτροφών

 • 1 αναμικτήρας περιστροφικού τύπου (βαρέλα) χωρητικότητας 50 kg

 • 1 κάθετος αναμικτήρας χωρητικότητας 100 kg

 • 1 χορτοκοπτικό για τεμαχισμό χονδροειδών ζωοτροφών

 • 1 σφυρόμυλος άλεσης

 • 2 μύλοι προετοιμασίας δειγμάτων ζωοτροφών

 • 1 μηχανή παρασκευής συμπήκτων με χοάνη τροφοδοσίας δυναµικότητας 100 kg/h (LISTER, UK)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4412
FAX:               210 529 4413
EMAIL:         ekatsarou@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00