Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

Ερευνητικοί Τομείς

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου είναι ευρεία και εστιάζει στους ακόλουθους τομείς:

 • Στη συστηματική έρευνα της φυσιολογίας θρέψης των αγροτικών ζώων, όπως τα μηρυκαστικά (βοοειδή, πρόβατα, αίγες), τα φυτοφάγα μονογαστρικά (οπληφόρων, κουνέλια), τα παμφάγα μονογαστρικά (χοίροι, πουλερικά) και άλλα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας και της Μοριακής Βιολογίας .

 • Στη μελέτη των ιδιοτήτων, της χημείας και της τεχνολογίας των διαφόρων ζωοτροφών

 • Στη λεπτομερή μελέτη των επιπτώσεων των θρεπτικών ουσιών στο μεταβολισμό και τις διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος του ζώου, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των ζώων και να βελτιστοποιούνται οι αποδόσεις τους.

 • Στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, μέσω συμπλήρωσης των σιτηρεσίων με βιοενεργές ουσίες (ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, συζευγμένο λινολεϊκό οξύ-CLA, αντιοξειδωτικά, κλπ.), οι οποίες προάγουν την υγεία του ανθρώπου.

 • Στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος που προκαλείται από την κτηνοτροφία (βιολογική γεωργία, της διαχείρισης των λειμώνων, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και απέκκριση των ορυκτών, όπως η Ν, Ρ, κλπ.).

 • Στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονιδίων και θρεπτικών συστατικών.

 • Στην προώθηση, διάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διατροφής στην πράξη (μέσω της παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης των ανθρώπων, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διατροφή των ζώων).

 • Στην αποσαφήνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εντερικής λειτουργίας, υγείας και αποδόσεων των ζώων

Για την διασφάλιση της ποιότητας της έρευνας το προσωπικό του Εργαστηρίου παρακολουθεί συστηματικά και εκ του πλησίον τις συνεχείς διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της Επιστήμης της Διατροφής και της Τεχνολογίας των ζωοτροφών με συμμετοχή του σε Επιστημονικά Συνέδρια, Διεθνείς Εκδηλώσεις, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Συνεργασίας σε θέματα διδασκαλίας και έρευνας, ομάδες εργασίας ή επιτροπές, εθνικές και διεθνείς που ασχολούνται με την επίλυση και προώθηση επίκαιρων και σημαντικών θεμάτων που άπτονται της Διατροφής. Ανανεώνει και εκσυγχρονίζει συνεχώς το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό και ερευνητικό εξοπλισμό του (βιβλία, περιοδικά, Η/Υ, λογισμικό, αναλυτικές τεχνικές, αναλυτικές συσκευές, επιστημονικά όργανα κλπ).

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Έρευνα νέων τεχνολογιών σιτηρεσίων με μικροφύκη για τη δημιουργία ενός καινοτόμου «λειτουργικού» Ελληνικού γιαουρτιού -YoGArt» και Κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ-02990 / MIS 5069986 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


Το Eργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού φυτοοιστρογόνων σε πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, ιχθυοτροφές και εκτρεφόμενα Μεσογειακά είδη ιχθύων – EstroFish» και Κωδικό Έργου Τ6ΥΒΠ-00536/MIS 5052097 το οποίο εντάσσεται στις Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» και εκτελείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020.


Το Eργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» και Κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ-00783 / MIS 5074577 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα:

 • Development of a Competitive Exclusion Product for Poultry Meeting the Regulatory Requirements in the European Union, duration 24 months (2/2003-2/2004)

 • LIFE 2006. Development of a financial viable procedure LIFE 03 ENV/GR/000223 (02/05/06 – 31/09/06). Funding source: European Union

 • EU Research Programme FP6 007081 (2009-2010) entitled “Pathogen Combat for Safe Food”

 • Studies on the regulation of the Phex gene (2005-2010) Funding source: Swiss National Science Foundation (Member of the main research team)

 • Production of functional foods: effect of antioxidant’s dietary supplementation on the quality of the produced meat”. Programme “Innovation and Entrepreneurship – Exploitation of Research at the Agricultural University of Athens (2014-2015), co-financed by the European Union (European Regional Development Fund) and the Greek State, grant number: 770001

 • LIFE 2016. Food for Feed: An Innovative process for transforming hotels food wastes into animal feed. (LIFE15ENU/GR/000257)

 • LIFE 2016. Forage systems for less green house gas emission and more soil carbon sink in continental and Mediterranean agricultural areas. (LIFE15CCM/IT/000039)

 • EU2018. Upgrading and implementing mathematical models to increase nitrogen use efficiency of lactating dairy cows. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Research and Innovation Staff Exchange (RISE), H2020-MSCA-RISE-2017, Project 777974-CowficieNcy

 • Horizon 2020. Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management. Project817591-DISARM

 • CONOPS (LIFE12ENV/GR/000466): Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe, conops.gr

 • CLIMATREE (LIFE14CCM/GR/000635): A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas, lifeclimatree.eu

 • Next destination Balkans: Αgricultural landscapes development (LANDS), funded by European Commission- EACEA-Erasmus+

 • Evaluation of the EU exceptional measures in the poultry and egg sector, 8 months duration (3/2011 – 10/2011), overseas funding

 • UPDATEST: Training students and professionals in the food sector on new testing technologies (2018). Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union (Participating Member)

Εθνικά Προγράμματα:

 • Use of some plants extracts in dairy ruminant diets for functional products (10/01/05 – 09/07/05). Funding source: Secretary of Research and Development

 • Evaluation of Ikaria Island grassland grazed by small ruminants (16/01/06 – 30/04/06). Funding source: Ministry of Rural Development and Food

 • Determination of grazing capacity of Rhodes Island grasslands (01/02/07 – 30/01/08). Funding source: Ministry of Rural Development and Food

 • Effect of nutrition on chemical and organoleptic characteristics of sheep and goat milk of organic farming systems (01/02/08 – 31/03/08). Funding source: Ministry of Rural Development and Food

 • Determination of additional cost, lost income and farmers cost from agroenviromental measures application (01/02/08 – 30/09/08). Funding source: Ministry of Rural Development and Food

 • The use of special diets for Octupus vulgaris under practical aquaqualture conditions (02/06/08 – 01/09/08). Funding source: Ministry of Rural Development and Food

 • Sheep and goat sector in Crete- current conditions and perspectives. Funding: Ministry of Rural Development and Food (2008)

 • Evaluation and proposed methods to improve the sheep productivity in Crete (01/12/2008 – 31/01/2009). Funding source: Ministry of Rural Development and Food

 • Reorganization of agricultural activities in Falesia Prefecture (03/03/09- 31/12/10). Funding source: Falesia Prefecture

 • Nutritive evaluation of crude glycerol in growing piglets, funded by the AUA – Research Committee, duration 24 months (2010-2011)

 • Improvement of the infrastructure of Agriculture in Armenia: Establishment a feed mill (01/05/2010 – 15/06/2010). Funding source: Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs

 • Management of wild rabbit population in the island of Lemnos: the investigation of using rabbit game meat in human nutrition (2014-2015). Funding source: Ministry of Rural Development and Food

 • Evaluation of cultivating and processing techniques in different alfalfa hay (Medicago sativa) genetic materials for high quality livestock products (2015). Funding source: NSRF 2007-2013

 • Innovation and Entrepreneurship in the AUA: Connecting scientific research with business ideas (2014-2015). Subproject title: Device for digestion and vacuum filtration in gravimetric analyses. Funding source: Municipality of Athens, NSRF 2007-2013.

 • Effect of artificial and natural rearing on qualitative characteristics of lamb meat “AgroETAK: Research and Technology Development Innovation projects” (01/02/15 – 30/11/15). Funding source: Ministry of Reconstruction of Production, Environment and Energy (YPAPEN)

 • Mapping the profile of molecular biomarkers relevant for the intestinal antioxidant status and integrity in an intestinal dysbiosis experimental model induced in broilers via nutrition and mycotoxins. Action code MIS 5048543 and duration 15 months (end date 16/12/2021) funded by the National Strategic Reference Framework 2014-2020

 • Innovative nano-materials in animal nutrition: evaluation of the effects of selenium nanoparticles‑loaded chitosan microspheres on meat quality. Action code MIS 5048474and duration 15 months (end date 19/06/2021) funded by the National Strategic Reference Framework 2014-2020

 • New agriculture for a new generation: recharging youth to revitalize the agriculture and food sector of the Greek economy (coordination by the Lab of Nutritional Physiology and Feeding. Activity: Livestock Farming and Dairy Technology. Funding: Stavros Niarchos Foundation

 • Acid whey from yogurt: Turning an environmental burden into innovative added value end products, conducted under the Operational Program “Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation” (EPAnEK). Funded by GSRT

Ιδιωτικά Προγράμματα:

 • The effect of Sparta INNOLIVE (a by- product from olive oil production) inclusion on broilers diets on some biochemical and performances parameters (01/04/15 – 31/12/15)

 • Safety and tolerance of attapulgite in broilers, 11 months duration (9/2008 – 7/2009), funded by industry

 • Evaluation of mycotoxin binders for poultry, 23 months duration (2/2012 – 12/2013), funded by industry

 • Efficacy of LANCER© 500 (Rare Earth Elements) in pig feeding. Funding source: University of Munich (2009)

 • Efficacy of dietary 25-hydroxy-cholecalciferol (25-OH-D3) in growing pigs. Funding source: Industry (2006)

 • Microbiological analysis of feed, water and gut samples from broiler chickens fed a new nutritional competitive exclusion product, funded by industry and duration 12 months (7/2005-7/2006)

 • Effects of essential oils and benzoic acid administration in broiler performance and gut microflora composition”, funded by industry duration 9 months (8/2007 – 4/2008)

 • Optimisation of feed inclusion levels of probiotic and phytogenic feed additive products in broiler nutrition and investigation of their effects on broiler intestinal ecology and physiology, funded by industry and duration 36 months (4/2007-3/2010)

 • Investigation of critical biomarkers underpinning the mechanisms behind the beneficial effects of probiotic and phytogenic feed additives on broiler performance and gut health, funded by industry and duration 48 months (9/2011-8/2015)

 • Investigation of the efficacy of Saccharomyces cerevisiae in broilers under pathogenic challenge, funded by industry and duration 24 months (10/2012-10/2014)

 • Mg bioavailability of four MgO products in sheep, 9 months duration (6/2014 – 2/2015), funded by industry

 • Matrix value validations for selected feed enzymes in broilers, funded by industry and duration 16 months (9/2015-12/2016)

 • Evaluation of an alternative protein source in broilers nutrition, 8 months duration (10/2016 – 6/2017), funded by idustry

 • Mapping and validating energy and protein matrix values of phytogenics and probiotics for optimum performance efficiency in broilers, funded by industry and duration 31 months (12/2015-8/2018)

 • Evaluation of dietary phytogenic inclusion level on broiler growth performance and nutrient digestibility, funded by industry and duration 20 months (5/2016-4/2017)

 • Profiling broiler gut for critical indices relevant to gut function and health, funded by industry and duration 12 months (4/2017-4/2018)

 • Scientific support in research, development and application of feed additives in animal nutrition, funded by industry and duration 14 months (11/2017-12/2018)

 • Mapping and validating energy and protein matrix values of phytogenics and probiotics for optimum performance efficiency in broilers, funded by industry and duration 31 months (12/2015-8/2018)

 • Scientific support and evaluation of animal nutrition applications, funded by industry and duration 8 months (4/2019-12/2019)

 • Mapping and validating energy and protein matrix values of phytogenics and probiotics for optimum performance efficiency in broilers, funded by industry and duration 31 months (12/2015-8/2018)

 • Advancing knowledge regarding the energy and protein sparing potential of phytogenics and probiotics at gut and overall broiler level, funded by industry and duration 36 months (9/2019-9/2022)

 • Evaluation of feed – flavouring compounds formulations for their effects on broiler performance, gut and liver function biomarkers, funded by industry and duration 18 months (1/2020-6/2021)

 • Evaluation of vitamin D3 levels and its metabolites on performance, egg quality and physiological biomarkers in older laying hens, funded by industry and duration 18 months (1/2020-6/2021)

 • Evaluation of phytogenic premix inclusion level on hen laying performance, egg quality and critical gut, liver and ovaries function biomarkers, funded by industry and duration 18 months (7/2020-12/2021)

 • Bioavailability of Cr and Ni in pigs fed diets supplemented with palygorskite, funded by industry and duration 10 months (06/2020-04/2021)

Συμμετοχή σε Οργανισμούς

Το προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικές ενώσεις και επιτροπές:

 • Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία

 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε)

 • World Rabbit Science Association, Greek Branch

 • World Poultry Science Association, Greek Branch

 • Poultry Science Association (USA)

 • International Carotenoid Society

 • European Federation of Animal Science

 • European Food Safety Authority (EFSA)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4412
FAX:               210 529 4413
EMAIL:         ekatsarou@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00