Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

 1. Αφορά τους φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου Εξαμήνου, καθώς επίσης και τους φοιτητές στο πτυχίο.

 2. Η συνολική διάρκεια πρακτικής για την απόκτηση πτυχίου είναι τέσσερις (4) μήνες.

 3. Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο χρονικό διάστημα που επιθυμούν και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα.

Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής;

Α. Πριν την έναρξη της πρακτικής του:

 1. Να επιλέξει τον τόπο πραγματοποίησης της πρακτικής του εξάσκησης και να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο του φορέα. Κατάλογος φορέων πραγματοποίησης πρακτικής εξάσκησης φοιτητών υπάρχει διαθέσιμος στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

 2. Μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του φορέα, να συμπληρώσει μία αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του μηνός. ΜΟΝΟ οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης, δικαιούνται να πραγματοποιήσουν χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, προκειμένου να την ολοκληρώσουν.

 3. Να παραλάβει από τη Γραμματεία τα εξής: α) Διαβιβαστικό του Γ.Π.Α προς το φορέα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική του εξάσκηση σε δύο αντίγραφα (το ένα αντίγραφο προορίζεται για το φορέα της πρακτικής και το άλλο για τη Γραμματεία), β) Έγγραφο που θα προσκομίσει ο φοιτητής στο ΙΚΑ της περιοχής του για την έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου και Α.Μ.Κ.Α.

 4. Να παραλάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, κα Φρέσκου) ένα Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο θεωρείται από το Φορέα της Πρακτικής.

 5. Να φροντίσει για την έκδοση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ και προσωπικού αριθμού ΑΜΚΑ (πληροφορίες στη διεύθυνση: www.amka.gr). Αρμόδιο για την έκδοση των παραπάνω είναι το ΙΚΑ της περιοχής κατοικίας του φοιτητή, όπου ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει το έγγραφο για το ΙΚΑ, το διαβιβαστικό που πήρε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, την ταυτότητά του, καθώς και το προσωπικό του ΑΦΜ σε εκτύπωση (αν δεν έχει πρέπει να βγάλει στην οικεία εφορία). Το διαβιβαστικό πρέπει να του επιστραφεί, για να το προσκομίσει στον φορέα πρακτικής άσκησης.

Β. Με την έναρξη της πρακτικής του:

 1. Ο φοιτητής παρουσιάζεται στο φορέα, στον οποίο επέλεξε να κάνει την πρακτική του την ημέρα που δήλωσε στην αίτησή του και η οποία αναφέρεται και στο διαβιβαστικό του. Το διαβιβαστικό οφείλει να το προσκομίσει στο φορέα.

 2. Τηρεί με επιμέλεια το Ημερολόγιο πρακτικής εξάσκησης, το οποίο θεωρείται (υπογράφεται και σφραγίζεται) από το φορέα της πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές οφείλουν:

 1. Να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στον τόπο και χρόνο όπου αιτήθηκαν.

 2. Να φροντίσουν να παραλάβουν βεβαίωση για την πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησής τους από τον φορέα πραγματοποίησης. Το πρότυπο της εν λόγω βεβαίωσης το παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία.

 3. Να τηρήσουν με επιμέλεια το «Ημερολόγιο Πρακτικής Εξάσκησης», να φροντίσουν να υπογραφεί από τον Υπεύθυνο όσο και από τον Επιβλέποντα της πρακτικής τους εξάσκησης και να το έχουν μαζί τους, όταν προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα για την αναγνώριση και την πληρωμή της πρακτικής τους άσκησης στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

 4. Όποιος από τους φοιτητές δεν τηρήσει την ως άνω διαδικασία, δεν θα έχει το δικαίωμα να καταχωρηθεί η πρακτική του εξάσκηση ως πραγματοποιηθείσα στην αναλυτική του βαθμολογία.

 5. Να φροντίσουν, εφόσον το επιθυμούν να πληρωθούν την πρακτική τους άσκηση μέσα στις ημερομηνίες που ορίζονται (διαδικασία η οποία γίνεται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.

Ανά περιόδους, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκδίδει ανακοινώσεις για τις προσφερόμενες θέσεις ανά Τμήμα Σπουδών και εξάμηνο, τις προθεσμίες και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές, καθώς και για τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://praktiki-espa.aua.gr/.

Προσοχή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων για την εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25
E-mail: praktiki-espa@aua.gr
Ιστοσελίδα: http://praktiki-espa.aua.gr
Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματός μας, για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, είναι η Επίκουρος Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας κ. Μαρία Χαρισμιάδου (charisma@aua.gr).

Πρακτική Άσκηση μέσω IAESTE ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Οι φοιτητές που θα ασκηθούν στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Ένωσης Ανταλλαγής Φοιτητών (IAESTE) ή μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, θα συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αρμόδια Γραφεία που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, καθώς και με τον υπεύθυνο του Τμήματός τους.

Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης

Όλοι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα αμειφθούν και θα ασφαλιστούν μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει ο δικαιούχος φοιτητής μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση της πρακτικής:

 1. Αίτηση για την πληρωμή, την οποία παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος

 2. Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης και δύο (2) επικυρωμένες φωτοτυπίες αυτής. Στη Βεβαίωση αναφέρονται με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, ο αριθμός μητρώου του, χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. Φέρει ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και υπογραφή του υπευθύνου από τον φορέα, καθώς επίσης και την υπογραφή του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Οι βεβαιώσεις που δεν αναφέρουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές. Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται με την επίδειξη της πρωτότυπης βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 3. Φωτοτυπία της βεβαίωσης Αριθμού Ασφαλισμένου ΙΚΑ

 4. Φωτοτυπία του Αριθμού ΑΜΚΑ

 5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο φοιτητής θα είναι πρώτος δικαιούχος.

Αμοιβή Σίτισης κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική εξάσκηση, εφόσον έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, θα λάβουν επιπλέον αποζημίωση, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το διπλάσιο της ημερήσιας μερίδας επί των ημερών της πρακτικής εξάσκησης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το διάστημα πραγματοποίησης αυτής, το Εστιατόριο είναι κλειστό ή εφόσον η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται μακριά από την έδρα του Πανεπιστημίου, οπότε εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η σίτισή τους στο Εστιατόριο του ΓΠΑ. Οι δικαιούχοι φοιτητές μέσα σε μία εβδομάδα από την ολοκλήρωση της πρακτικής εξάσκησης πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας (υπεύθυνη: κα Μ. Φρέσκου), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για την πληρωμή, την οποία παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία ττου Τμήματος.

 2. Δύο (2) επικυρωμένες φωτοτυπίες της βεβαίωσης Πρακτικής Εξάσκησης.

 3. Φωτοτυπία της κάρτας σίτισης

 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο φοιτητής θα είναι πρώτος δικαιούχος.

Κατάθεση Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές φροντίζουν να καταθέσουν μία (1) επιπλέον επικυρωμένη φωτοτυπία της Βεβαίωσης Πρακτικής Εξάσκησης στο Γραφείο Μηχανοργάνωσης, ενώ η πρωτότυπη φυλάσσεται από το φοιτητή μέχρι την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Δείτε που μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δείτε τις τελευταίες πληροφορίες για την πρακτική σας άσκηση

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ για να βρείτε όλα τα έντυπα που αφορούν στην πρακτική σας άσκηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

ΤΗΛ:               210 529 4426 | 210 529 4414
EMAIL:         grezp@aua.gr
ΩΡΕΣ:       
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00