Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

Ερευνητικοί Τομείς

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας εστιάζονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εκτροφή αγροτικών ζώων (Διαμόρφωση παραγωγικών συστημάτων και χειρισμός αγροτικών ζώων με έμφαση στη διαχείριση, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, την ηθολογία και ευζωία των εκτρεφόμενων για παραγωγικούς σκοπούς ειδών).

 • Φυσιολογία Παραγωγικών Ιδιοτήτων των αγροτικών ζώων. Λιπώδης ιστός (λιποκύτταρα, ενζυμικές ενεργότητες). Προσδιορισμός Βιοχημικών παραμέτρων. Χαρακτηριστικά σφαγίου και κρέατος όλων των κρεοπαραγωγικών ζώων.

 • Γενετική Βελτίωση των αγροτικών ζώων. (Σχεδιασμός προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης και εκτίμηση γενετικών παραμέτρων σε πληθυσμούς αγροτικών ζώων).

 • Ποιότητα ζωικών προϊόντων (μελέτη παραμέτρων σχετιζόμενων με την ποιότητα του κρέατος και των αυγών, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στην ποιότητα του γάλακτος και των άλλων ζωικών προϊόντων).

 • Πληθυσμιακή, Βιοχημική και Μοριακή Γενετική των αγροτικών ζώων. (Βιοχημικοί πολυμορφισμοί, μελέτη και απομόνωση γονιδίων, ανίχνευση DNA πολυμορφισμών, εξέλιξη και ταυτοποίηση φυλών).

 • Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα συστήματα εκτροφής των παραγωγικών ζώων.

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών» και Κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ-02975 / MIS 5074552 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


Το Eργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» και Κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ-00783 / MIS 5074577 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


Το Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό έργου /MIS 5033108, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω του ΕΠ « Ήπειρος» 2014-2020.


Άλλα ερευνητικά προγράμματα με συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας:

 • Γονιδιωματική σάρωση και εντοπισμός γονιδίων που επηρεάζουν (ανα)παραγωγικές ιδιότητες σε κρεοπαραγωγικά ορνίθια.

 • Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in Europe (iSAGE).

 • SMAll RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience (SMARTER) (2018-2022)

 • Γονιδιωματική σάρωση, εντοπισμός και ανάλυση ρόλου γονιδίων σχετιζόμενων με το σωματικό βάρος στο είδος Gallus gallus.

 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών, Περιφέρεια Ηπείρου, 2019-2021.

 • Different forces behind the development of genomic diversity in indigenous cattle strains and breeds in Greece and Germany. DAAD.

 • Climate Change in Agriculture (CLICHA). Erasmus + KA2 Action, European Union.

 • Δράση κατάρτισης πτηνοτρόφων: Broiler Farming στο πρόγραμμα «New Agriculture for a New Generation – Recharging Youth to revitalize the Agriculture and Food Sector of the Greek Economy».

 • Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών. ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος.

 • Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ Κύκλος.

 • Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ποιότητας γάλακτος. ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ.

 • Μελέτη πρωτεολυτικών διεργασιών στο πρόβειο γάλα. ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΒΕΕ.

 • Ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιμών υποκλινικής μαστίτιδας για μικρά μηρυκαστικά με εφαρμογή στο εργαστήριο και στο σημείο φροντίδας. Συγχρηματοδότηση Ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 • Αξιολόγηση ανοσορυθμιστικών και αντι-υπερτασικών ιδιοτήτων γαλακτοκομικών υποπροϊόντων. ΙΚΥ.

 • Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου. Περιφέρεια Ηπείρου.

 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή γιαουρτιού με αυξημένες βιολειτουργικές ιδιότητες. Συνεργασία 2011, ΓΓΕΤ.

 • Γενωμική επιλογή σε γαλακτοπαραγωγά πρόβατα. Συνεργασία 2011, ΓΓΕΤ.

 • Aυτάρκης και ποιοτική παραγωγή εγχώριου βοείου κρέατος.

 • Εκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας προστιθέμενου σιδήρου σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Biokid.

 • Η βιολογική αξία της σόγιας. JSK Hellas.

 • Η επίδραση της βιταμίνης Ε στην αντιοξειδωτική ικανότητα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. DSM Nutritional Products.

 • Η επίδραση της βιταμίνης Ε στο ανοσολογικό σύστημα του χοίρου.

 • Μελέτη των επιδράσεων της τεχνολογίας υπερ-υψηλής πίεσης στις ανοσορυθμιστικές ιδιότητες των πεπτιδίων του γάλακτος.

 • Ευεργετικές επιδράσεις των πεπτιδίων του γάλακτος στην εκδήλωση εντερικής ανοχής και στην απορρόφηση του σιδήρου.

 • Εφαρμογή της τεχνολογίας υπερ-υψηλής πίεσης για τη βελτίωση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών ωρίμανσης ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

 • Ερευνητικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση & το Ελληνικό Δημόσιο, «Θαλής»: Αξιοποίηση φυσικών αντιοξειδωτικών στην εκτροφή των αγροτικών ζώων για παραγωγή προϊόντων ποιότητας.

 • Εμβρυϊκός προγραμματισμός σε κονίκλους: Επίδραση της διατροφής της μητέρας στην παραγωγικότητα, τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά των απογόνων.

Συμμετοχή σε Οργανισμούς

Το προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές:

 • European Federation of Animal Science

 • Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία

 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε)

 • World Rabbit Science Association, Greek Branch

 • World Poultry Science Association, Greek Branch

 • Poultry Science Association (USA)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ιερά οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
ΤΚ: 118 55

TEL:               210 529 4430
FAX:               210 529 xxxx
EMAIL:         kdel@aua.gr
ΩΡΑΡΙΟ:     
Δευ – Παρ | 09:00 – 15:00